Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.3.9.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 3 lutego 2014r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

Zawarte w dniu 3.02.2014 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,

a

Gminą Siewierz, reprezentowaną przez:

Zdzisława Banasia – Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza
na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) w związku z art. 46 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)

ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Siewierz zobowiązuje się do zwrotu Gminie Dąbrowa Górnicza części dotacji
przekazywanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Siewierz, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wyliczonej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

2. Gmina Siewierz, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji w 2014 roku wynosi 311,12 zł (trzysta jedenaście złotych 12/100).

2. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Dąbrowa Górnicza, o której mowa
w ust. 1 będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.

3. Gmina Siewierz zobowiązuje się przekazać miesięczne kwoty dotacji, o której mowa
w ust. 1 na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank SA, nr : 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

4. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniające zmiany stawek w trakcie trwania porozumienia, zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3, zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. Gmina Dąbrowa Górnicza będzie przekazywała Gminie Siewierz pisemną informację
do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion
i nazwisk oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Dąbrowa Górnicza
na podstawie wniosków o dotacje złożone przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisy  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. 1. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów
podpisanych przez obie strony.

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

2. Porozumienie zawarto na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Z-ca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Burmistrz Miasta i Gminy


Zdzisław Banaś


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.3.9.2014
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.3.9.2014 z dnia 3.02.2014 r. w sprawie  zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe