Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 3 lutego 2014r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza,

zawarty w dniu 3.02.2014 r. pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,

a

Gminą Będzin, reprezentowaną przez:

Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina

§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 5 oraz § 5 ust. 2 porozumienia dokonuje się zmiany § 2 ust. 2., który otrzymuje brzmienie:

"Jednostkowa miesięczna stawka dotacji należnej dla Gminy Dabrowa Górnicza wyliczona zgodnie z ust. 1 w 2014 roku wynosi:

a) dla niepublicznego przedszkola 311,12 zł (trzysta jedenaście złotych 12/100);

b) dla niepełnosprawnego ucznia niepublicznego przedszkola 4 247,16 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 16/100)."

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 4. Aneks nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Prezydent Miasta


Łukasz Komoniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe