Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. ust.1,3,4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Pawłowice
ogłasza

1. W załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr IV/50/2003
z 24.01.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach zmienionej uchwałą nr XXIX/360/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach (Dz. U.W. Śl. z 2013 r. poz. 4504 z dnia 27.06.2013 r.)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr IV/50/2003 z 24.01.2003 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach nie obejmuje §2, §3 uchwały XXIX/360/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. które stanowią:

- § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Nr IV/50/2003
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach

Na podstawie  art. 18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 r. poz. 539 z późn. zmianami) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/47/99 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zmiany i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach oraz Uchwała Nr XVI/176/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 marca 2000 w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr IV/50/2003
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 21 marca 2003

STATUT
GMINNE J BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PAWŁOWICACH

I. Przepisy ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach zwana w dalszej treści statutu „Biblioteką" została utworzona dnia 20.XII.1948 r. przez Wydział Powiatowy w Pszczynie na podstawie Dekretu z dnia 17.04.1948 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.

§ 2. Biblioteka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami/

2. Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/

4. Ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest Sołectwo Pawłowice a terenem jej działania Gmina Pawłowice.

§ 4. 1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Pawłowice zwaną Organizatorem.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

3. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach, a w zakresie organizacji i funkcjonowania organ założycielski.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej poprzez informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.

4. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

5. Współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. Promocja książki i Biblioteki.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej i lokalnej polityki bibliotecznej.

§ 9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

2. Opłaty mogą być pobrane:

a) za usługi bibliograficzne, kserograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

b) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

d) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany jej przez Dyrektora.

III. Organizacja Biblioteki

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor powoływany po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

2. Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora określa Wójt Gminy.

3. W przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, wówczas Wójt powierza stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres do 2 lat.

4. Czynności z zakresu Prawa Pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

5. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej bieżącą działalnością oraz podejmuje wszelkie czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy.

§ 11. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta.

§ 13. W skład Biblioteki wchodzą:

1. Biblioteka Centralna - Pawłowice

2. Filia „Osiedle” - Pawłowice

3. Filia Golasowice

4. Filia Pielgrzymowice

5. Filia Warszowice

6. Filia Krzyżowice

§ 14. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników związanych z działalnością biblioteczną, administracyjną i pracowników obsługi.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Osoby zatrudnione w Bibliotece powinny posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz Fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16. 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł określonych przepisami prawa.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w art. 27 - 29 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) kierując się zasadą efektywności wykorzystania środków i mienia.

§ 17. Dyrektor zarządza majątkiem biblioteki w ramach zwykłego zarządu w trybie art. 45 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej na działalność zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy.

§ 19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na cele statutowe Biblioteki.

V. Postanowienia końcowe

§ 20. Statut nadaje Organizator Biblioteki.

§ 21. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe