Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm./

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr L/884/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 93 poz.1507 z dnia 25.05.2010 r./ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XXII/429/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.232 z dnia 9.01.2013 r./,

- Uchwałą Nr XXXII/613/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.6592 z dnia 14.11.2013 r./.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała Nr L/884/10

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górnicze j

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi  zmianami[1]) / oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z 2009 r.[2]) / na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej u c h w a l a :

§ 1. 1) Określa się zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Przez należności pieniężne należy rozumieć sumę należności:

- głównej,

- odsetek od należności głównej,

- ubocznych /koszty postępowania sądowego i inne/.

§ 2. Wskazuje się następujące organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, w tym cywilno-prawnych[3]) :

1) Prezydent Miasta powyżej 50.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku - po uzyskaniu opinii Rady Miejskiej.

2) Prezydent Miasta powyżej 10.000 zł do 50.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu  kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

3) Zastępcy Prezydenta Miasta i Sekretarz Miasta do 10.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia w zakresie spraw podległych resortów.

4) [4]) Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do wysokości 6.000 zł w stosunku do jednego dłużnika rocznie tj. w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia złożenia w zakresie spraw podległych jednostek.

§ 3. Zasady, sposób i tryb udzielania ulg mają zastosowanie do należności przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym a także wydzielonym rachunkom dochodów[5]).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/353/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności, do których nie stosuje przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.

[2]) tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.

[3]) zmieniony przez: § 1 uchwały Nr XXII/429/12 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.232 z dnia 9.01.2013 r./

[4]) zmieniony przez:  - § 1 uchwały Nr XXII/429/12 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.232 z dnia 9.01.2013 r./ oraz  - § 1 ust.1 uchwały Nr XXXII/613/13 Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.6592 z dnia 14 .11.2013 r./

[5]) zmieniony przez § 1 ust.2: - § 1 ust.2 uchwały Nr XXXII/613/13 Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr L/884/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dąbrowa Górnicza oraz jej jednostkom organizacyjnym /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz.6592 z dnia 14 .11.2013 r./,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe