| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172. z późn. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 1 marca 2013 r., poz. 1980), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/570/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 lipca 2013 r., poz. 4661).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXIII/463/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza przez wprowadzenie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę ogłasza się mieszkańcom gminy Dąbrowa Górnicza poprzez środki masowego przekazu, w szczególności poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/463/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
DĄBROWA GÓRNICZA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, zwany dalej "Regulaminem" ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r, poz. 391);

2) Zabudowie jednorodzinnej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

3) Zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

4) Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

5) Odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

6) Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach na odpady (np. meble), inne niż wymienione w § 3 pkt 3 lit. "i", niniejszego Regulaminu;

7) Kompostowniku - należy przez to rozumieć specjalną skrzynię lub dół, służące do kompostowania odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.);

8) Pojemniku – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych;

9) Koszu ulicznym – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, w pasie drogowym oraz na innych terenach użytku publicznego;

10) Harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, uwzględniający zapisy Regulaminu;

11) Uprawnionym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


12) Prasokontener – należy przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, w którym odpady zostały poddane mechanicznemu zgniataniu – prasowaniu.[1])

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych wskazanych w Rozdziale 3, z uwzględnieniem ilości odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości oraz liczby osób z nich korzystających. Worki na odpady segregowane zostaną udostępnione właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez uprawnionego przedsiębiorcę;

2) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów, określonych w niniejszym Regulaminie;

3) Selektywne gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) papier;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony;

m) odpady zielone.

§ 4. 1. Uprawniony przedsiębiorca będzie odbierał odpady komunalne z częstotliwością opisaną w Rozdziale 4 oraz w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów.

2. Dopuszcza się gromadzenie w pojemnikach zmieszanych odpadów komunalnych wraz z frakcją odpadów wymienioną w § 3 pkt 3 lit. „f” Regulaminu.

3. Dopuszcza się gromadzenie tworzyw sztucznych wraz z frakcją odpadów wymienioną w § 3 pkt 3 lit. „b” i „e” Regulaminu.

§ 5. 1. Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany w następujący sposób:

1) poprzez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej;

2) poprzez gromadzenie zanieczyszczeń uprzątniętych z części nieruchomości służących do użytku publicznego w pojemnikach lub workach na odpady, z zachowaniem postanowień § 7;

3) poprzez podjęcie działań zmierzających do likwidacji śliskiej nawierzchni, w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszych.

2. Nie dopuszcza się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i do wpustów kanalizacyjnych.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu. Powstające nieczystości ciekłe nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Naprawy i regulacje pojazdów samochodowych mogą odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych i na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

3. Nie dopuszcza się mycia pojazdów samochodowych, wymiany olejów, wykonywania remontów i napraw blacharsko-lakierniczych na terenach służących do użytku publicznego.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz ich pojemności na terenie nieruchomości:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna) - każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik/worek o minimalnej pojemności 0,12m3 na frakcje odpadów wymienionych w lit. „a”, „b”, „c”, „d” oraz „e” zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) odpady komunalne zmieszane i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3 lub 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4;

b) papier - pojemnik koloru niebieskiego z pokrywą, o pojemności 0,12m3 lub niebieski worek z folii typu LDPE, o pojemności 0,12m3;

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - żółty worek z folii typu LD-PE, o pojemności 0,12m3;

d) szkło - zielony worek z folii typu HD-PE, o pojemności 0,12m3;

e) odpady zielone - brązowy worek z folii typu PE-HD/d2w, o pojemności 0,12m3 (do 30.06.2013r dopuszcza się również czarny worek z folii typu PE-HD, o pojemności 0,12m3).

2) Dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna) - każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoja nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 0,24m3 na frakcję odpadów wymieniona w lit. „a” i jeden pojemnik typu dzwon/siatkowy o minimalnej pojemności 1,5m3 na frakcję odpadów wymienionych w lit. „b”, „c” oraz „d” zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) odpady komunalne zmieszane i odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, z pokrywą, o pojemności 0,24m3 oraz 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 lub pojemnik stalowy z pokrywą, o pojemności 1,1m3 oraz 7m3;

b) papier – pojemnik koloru niebieskiego typu dzwon o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3;

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – pojemnik koloru żółtego typu dzwon, o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 lub pojemnik siatkowy o pojemności do 3,2m3;

d) szkło - pojemnik koloru zielonego lub zielono-białego typu dzwon o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3.

3) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć swoją nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik/worek o minimalnej pojemności 0,12m3 na frakcję odpadów wymienioną w lit. „a”, „b”, „c” oraz „d” zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) odpady komunalne zmieszane i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik koloru czarnego lub antracytowego, z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3 oraz 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 lub pojemnik stalowy z pokrywą, o pojemności 1,1m3 oraz 7m3 lub prasokontener o pojemności od 7m3 do 32m3 (dopuszcza się także pojemniki o pojemności 3m3, 4m3 oraz 5m3, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości przed 01.01.2013r dysponował takim pojemnikiem, jednakże w przypadku wyposażania nieruchomości w pojemniki po 01.01.2013r zobowiązuje się właściciela nieruchomości do przestrzegania odpowiedniej kolorystyki i pojemności);[2])

b) papier – pojemnik koloru niebieskiego z pokrywą, o pojemności 0,12m3 oraz 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 5 lub niebieski worek z folii typu LD-PE, o pojemności 0,12m3;

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – pojemnik koloru żółtego z pokrywą, o pojemności 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 5, pojemnik siatkowy o pojemności do 3,2m3 lub żółty worek z folii typu LD-PE, o pojemności 0,12m3;

d) szkło - pojemnik koloru zielonego z pokrywą, o pojemności 1,1m3, z zastrzeżeniem § 7 pkt 5 lub zielony worek z folii typu HD-PE, o pojemności 0,12m3.

4) Dopuszcza się inny kolor pojemnika, jeśli właściciel nieruchomości przed 01.01.2013r dysponował takim pojemnikiem, jednakże w przypadku wyposażania nieruchomości w pojemniki po 01.01.2013r zobowiązuje się właściciela nieruchomości do przestrzegania odpowiedniej kolorystyki;

5) Dopuszcza się stosowanie pojemników typu dzwon o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 jeśli właściciel nieruchomości dysponował nimi przed 01.01.2013r;

6) Dopuszcza się stosowanie otwartych pojemników o pojemności 3m3, 4m3, 5m3 oraz 7m3 do przeprowadzania incydentalnych akcji zbierania odpadów (np. prace porządkowe po klęskach żywiołowych, wypadkach).

7) Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 7m3 do gromadzenia odpadów wymienionych w § 3 pkt 3 lit. a, b, c, d i e jeżeli właściciel nieruchomości dysponuje takim pojemnikiem.”.[3])

§ 8. Pojemniki wymienione w § 7 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm(PN-EN 840-1 lub PN-EN 840-2).

§ 9. Właściciele terenów przeznaczonych do użytku publicznego takich jak drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne, przejścia podziemne, parki, place zabaw itp. zobowiązany jest wyposażyć teren w kosze uliczne o pojemności od 0,02m3 do 0,06m3, z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania i natężenia ruchu pieszego.

§ 10. Warunki rozmieszczenia pojemników:

1) Miejsce na lokalizację pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powinno uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.);

2) Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na utwardzonej nawierzchni, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i uprawnionego przedsiębiorcy, które nie powodują uciążliwości dla użytkowników sąsiadujących nieruchomości oraz użytkowników dróg;

3) W przypadku braku możliwości usytuowania pojemnika na własnej nieruchomości dopuszcza się możliwość wspólnego korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących nieruchomości z jednego pojemnika za zgodą właściciela tego pojemnika oraz w porozumieniu z uprawnionym przedsiębiorcą, przy zachowaniu postanowień § 11.

§ 11. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w należytym stanie:

1) Sanitarnym, poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku oraz bieżące mycie i utrzymanie czystości wokół pojemników;

2) Porządkowym, poprzez niedopuszczanie do przepełniania się pojemników oraz szczelne zamykanie pojemników w celu wyeliminowania wydostawania się odpadów z pojemników;

3) Technicznym, poprzez bieżącą naprawę lub w razie konieczności wymianę na pojemnik, który będzie sprawny technicznie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany pozbywać się zgromadzonych odpadów komunalnych z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, z częstotliwością:

1) Nieruchomość zamieszkała w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu;

b) odpady gromadzone selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. „a”, „b”, „c”, „d” „e” oraz „m” - 1 raz w miesiącu.

2) Nieruchomość zamieszkała w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – 3 razy w tygodniu;

b) odpady gromadzone selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 3 pkt „a”, „b”, „c”, „d” oraz „e” – minimum 1 raz w miesiącu.

3) Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne – minimum 1 raz w miesiącu;

b) odpady gromadzone selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a”, „b”, „c”, „d” oraz „e” - 1 raz w miesiącu.

§ 13. 1. Mieszkańcy gminy zobowiązani są oddać odpady, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. „h” i „i” do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Adresy i godziny otwarcia będą publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Mieszkańcy gminy mogą oddać przeterminowane leki i chemikalia do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, a także przeterminowane leki do aptek, które uczestniczą w ich zbiórce na terenie gminy. Adresy aptek będą publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Mieszkańcy gminy począwszy od 1 lipca 2013r będą mogli również oddawać odpady, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. „b”, „j” i „k” do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów, z zastrzeżeniem uwarunkowań wskazanych w § 13 ust 3 pkt. 1 i 2 dla odpadów wymienionych w § 3 pkt 3 lit. „j” i „k”:

1) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia przez mieszkańca gminy drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych będą przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b, w ilości 1Mg na rok na jeden adres zamieszkania. Powyżej tego limitu właściciel nieruchomości może oddać odpad za dodatkową opłatą uprawnionemu przedsiębiorcy;

2) Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b;

4. Mieszkańcy gminy począwszy od 1 lipca 2013r zobowiązani są oddawać odpady, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. "l" do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów.

§ 14. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością dostosowaną do natężenia ruchu pieszego, w sposób nie powodujący ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na dzień.

§ 15. 1. Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

2. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z taką częstotliwością, aby nie nastąpił ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. Zaleca się następujący sposób postępowania z odpadami gromadzonymi selektywnie przed

umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpowiednią frakcję odpadów:

1) Opróżnienie opakowania - jeśli rodzaj materiału na to pozwala;

2) Oczyszczenie silnie zabrudzonych odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki;

3) W miarę możliwości zmniejszenie objętości odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

§ 17. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, frakcję odpadów wymienioną w § 3 pkt 3 lit. „f” i „m”, właściciel nieruchomości może poddać procesowi kompostowania na własny użytek, w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców oraz zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym.

2. Jeżeli zwierzę znajduje się na terenie ogrodzonym właściciel powinien uniemożliwić mu samodzielne wydostanie się na zewnątrz i w taki sposób zabezpieczyć teren, aby osoby trzecie nie miały do niego dostępu.

§ 19. 1. Zobowiązuje się osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych do wyeliminowania takich uciążliwości dla otoczenia, jak: hałas (w szczególności w godz. od 2200 do 600), nieprzyjemna woń, pasożyty i insekty roznoszone przez zwierzęta.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z miejsc służących do wspólnego użytku (np. klatek schodowych budynków) oraz terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego. Nie dotyczy to osób korzystających z psów przewodników.

§ 20. 1. Nie dopuszcza się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości. Nie dotyczy to osób korzystających z psów przewodników.

2. Nie dopuszcza się wprowadzania psów, kotów lub innych zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

3. Nie dopuszcza się kąpieli psów i innych zwierząt domowych w otwartych ogólnodostępnych zbiornikach wodnych, fontannach miejskich, a w szczególności zakazuje się wprowadzania i kąpieli psów i innych zwierząt domowych na terenach kąpielisk strzeżonych.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane w obiektach zamkniętych, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z działalnością odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) Nie powodowanie przez prowadzoną działalność takich uciążliwości jak nadmierny hałas, odory itp. Wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;

3) Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Nie dopuszcza się prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.

4. Nie dopuszcza się kąpieli zwierząt gospodarskich w otwartych ogólnodostępnych zbiornikach wodnych, fontannach miejskich, a w szczególności zakazuje się wprowadzania i kąpieli zwierząt gospodarskich na terenach kąpielisk strzeżonych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Deratyzacja jest przeprowadzana na obszarach zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz obszarach przeznaczonych do użytku publicznego gminy Dąbrowa Górnicza.

2. Ustala się, że obszary wymienione w ust. 1 podlegają obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w terminach: od 15 kwietnia do 15 maja i od 1 października do 31 października oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


[1]) Dodany przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/570/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4661 z 3.07.2013 r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2013 r.

[2]) Zmieniony przez § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/570/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4661 z 3.07.2013 r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2013 r.

[3]) Dodany przez § 1 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/570/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXIII/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4661 z 3.07.2013 r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »