Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/512/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Rada Miasta  Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Utworzyć na terenie miasta Piekary Śląskie 4 (cztery) obwody głosowania w szpitalach i w domach pomocy społecznej:

- Obwód głosowania Nr 14 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul.Księdza Ficka 1 w Piekarach Śląskich,

- Obwód głosowania Nr 17 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dra J.Daaba przy ul.Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich,

- Obwód głosowania Nr 19 w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza przy ul.Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich,

- Obwód głosowania Nr 30 w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Trautmana 4 w Piekarach Śląskich.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe