Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/517/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/463/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/463/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nieruchomości położone na terenie Strefy Aktywności  Gospodarczej.

2. Zwolnienie będzie następować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013 r.).

3. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 €, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze drogowego transportu towarowego – 100.000 €.

4. Podatnik, ubiegający się o prawo do zwolnień  obowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe