Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/522/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie konsultacji z mieszkańcami Piekar Śląskich w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie, zwane dalej "Budżetem Partycypacyjnym", określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/522/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 marca 2014 r.

Zasady i tryb konsultacji społecznych
w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Słownik pojęć:

Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Piekary Śląskie;

2) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie miasta Piekary Śląskie, w rozumieniu art. 25-27 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121);

3) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Piekary Śląskie;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Piekary Śląskie;

5) Okręgu - należy przez to rozumieć wyodrębniony obszar Miasta Piekary Śląskie;

6) Punkcie Informacyjnym Budżetu Partycypacyjnego - należy przez to rozumieć określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta miejsca przekazywania informacji nt. Budżetu Partycypacyjnego.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Budżet Partycypacyjny realizowany jest w wyniku procesu obejmującego bezpośrednią inicjatywę obywatelską w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów (zadań), finansowanych z wydzielonej części wydatków z budżetu miasta.

§ 2. 1. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane są projekty zgłaszane przez Mieszkańców, należące do zadań własnych Miasta Piekary Śląskie, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 4 § 11 Załącznika.

2. Realizacja zadań w ramach budżetu partycypacyjnego powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dnia 30 czerwca następnego roku budżetowego, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

3. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim Mieszkańców Okręgów, wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad.

Rozdział 2.
Terytorialny podział środków

§ 3. 1. Kwota na projekty w danym Okręgu jest sumą dwóch kwot;

- stałej - wynoszącej 50 000 na każdy Okręg,;

- zmiennej - będącej iloczynem liczby Mieszkańców danego Okręgu i kwoty 20 złotych.

2. Liczbę Mieszkańców Miasta w danych Okręgach ustala się na dzień 31 marca danego roku.

3. Kwota na projekty w danym Okręgu może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.

§ 4. 1. W przypadkach :

- braku projektów zakwalifikowanych do realizacji lub

- nierozdysponowania wszystkich środków finansowych, przeznaczonych dla projektów w danym Okręgu;

istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych do okręgów o największej frekwencji w głosowaniu lub rozdysponowania na projekty, którym brakuje części środków, aby zostały zrealizowane.

2. Decyzje w powyższych przypadkach podejmuje Prezydent.

§ 5. 1. Prezydent stosownym zarządzeniem ustala harmonogram Budżetu Partycypacyjnego, który obejmuje m.in.:

1) termin i zasady zgłaszania propozycji projektów;

2) termin weryfikacji i opiniowania zgłoszonych projektów;

3) termin i zasady publicznej prezentacji zgłoszonych projektów;

4) zasady głosowania Mieszkańców na zakwalifikowane projekty.

2. Ogłoszenie listy projektów do realizacji, wybranych przez Mieszkańców w wyniku głosowania, następuje w formie zarządzenia Prezydenta.

Rozdział 3.
Zgłaszanie propozycji zadań

§ 6. 1. Propozycje projektów do Budżetu Partycypacyjnego może składać każdy Mieszkaniec, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat.

2. Propozycje projektu mogą zgłaszać jedynie Mieszkańcy tego Okręgu, którego dotyczy dany projekt.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 Mieszkańców danego Okręgu, którzy ukończyli 18 lat.

4. Propozycja projektu musi zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (mail, nr telefonu) wnioskującego,

2) tytuł projektu, lokalizację projektu, opis projektu, szacunkowy koszt projektu, uzasadnienie i cel realizacji projektu

3) listę co najmniej 15 Mieszkańców danego Okręgu zawierającą imiona i nazwiska i własnoręczne podpisy osób popierających dany projekt.

5. Mieszkańcy mogą popierać dowolną liczbę propozycji w Okręgu, w którym zamieszkują.

§ 7. 1. O terminie składania propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego Prezydent informuje co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem biegu terminu za pośrednictwem miejskiej strony internetowej www.piekary.pl, strony BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego, a także przekazując informację lokalnym mediom.

2. Czas na składanie propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego nie może być krótszy niż 21 dni.

3. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.piekary.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

4. Formularze propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego składa się:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, z adnotacją na kopercie "Budżet Partycypacyjny", najpóźniej w ostatnim dniu składania propozycji projektów,

2) w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84) lub Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego, najpóźniej w ostatnim dniu składania propozycji projektów.

§ 8. Zgłaszający propozycję projektu określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.

Rozdział 4.
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 9. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miasta.

2. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za "możliwy do realizacji" lub "niemożliwy do realizacji" wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

3. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację dla każdego z Okręgów, którą udostępnia się w terminie 70 dni od dnia zakończenia składania propozycji projektów na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

§ 10. 1. Jeżeli w wyniku procedury weryfikacji okaże się, że złożony wniosek:

1) nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji projektów lub;

2) przekracza dostępną pulę środków w danym Okręgu lub;

3) ma uchybienia formalne;

osoba zgłaszająca projekt zostanie niezwłocznie poinformowana (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.

2. Uzupełnienia lub modyfikacje, o których mowa w ust.1, muszą być dokonane z zachowaniem zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi oraz wymogów § 11.

3. Wnioskodawca obowiązany jest do dokonania uzupełnień lub modyfikacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji pod rygorem odrzucenia projektu.

§ 11. W ramach procedury Budżetu Partycypacyjnego nie mogą być realizowane zadania:

1) których całkowity, niezbędny do realizacji budżet przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na Budżet Partycypacyjny w danym roku na dany Okręg;

2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową Miasta, itp.;

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej osób trzecich, jeżeli te podmioty nie przedstawiły jednoznacznej gotowości do współpracy w formie pisemnego oświadczenia;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa własności);

6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

§ 12. 1. Wyniki weryfikacji merytorycznej są podawane do publicznej wiadomości poprzez publikację na miejskiej stronie internetowej http://www.piekary.pl/.

2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej :

1) wykaz złożonych propozycji zadań;

2) oznaczenie "możliwe do realizacji" lub "niemożliwe do realizacji" dla każdej z propozycji;

3) uzasadnienie dla projektów, które zostały negatywnie zweryfikowane.

3. Projekty uznane za "możliwe do realizacji" prezentuje się na publicznych prezentacjach w każdym z Okręgów.

Rozdział 5.
Prezentacja projektów

§ 13. 1. Podczas prezentacji projektów przedstawia się wyłącznie listę pozytywnie zweryfikowanych projektów, tzn. takich, które zostały uznane za "możliwe do realizacji".

2. Prezentacje projektów odbywają się w każdym z Okręgów w obiektach użyteczności publicznej, w dni powszednie i w godzinach popołudniowych.

3. Informacje o prezentacjach projektów ogłaszane są na co najmniej 7 dni przed terminem ich organizacji poprzez:

1) publikację terminów spotkań w poszczególnych Okręgach na stronie internetowej http://www.piekary.pl/oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego,

2) skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do autorów projektów.

4. Po prezentacji projektu w danym Okręgu, wnioskodawca może wycofać swój projekt w terminie 2 dni od dnia prezentacji. Po tym terminie ostatecznie zamykana jest lista projektów do głosowania.

5. Lista projektów do głosowania w danym Okręgu podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.piekary.pli w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

6. O kolejności projektu na liście i karcie do głosowania decyduje kolejność jego zgłoszenia jako propozycji zadania.

Rozdział 6.
Głosowanie i obliczanie wyników

§ 14. 1. Wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego dokonują Mieszkańcy w głosowaniu jawnym, równym, bezpośrednim i powszechnym.

2. Na projekty z listy danego Okręgu mogą głosować tylko uprawnieni Mieszkańcy tego Okręgu.

3. Do wiadomości publicznej będą podawane jedynie zbiorcze wyniki głosowania na poszczególne propozycje zadań.

4. Uprawnieni do głosowania są Mieszkańcy, którzy w dniu oddania głosu ukończyli 18 lat.

§ 15. 1. Głosowanie odbywa się w punktach głosowania, wyznaczonych zarządzeniem Prezydenta, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości na miejskiej stronie internetowej http://www.piekary.plnie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

2. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania.

3. Głosujący ma prawo oddać głos tylko raz i tylko w Okręgu, w którym zamieszkuje.

4. Głosujący może zagłosować na maksymalnie 3 projekty. Głosując na wybrane przez siebie projekty, głosujący przyznaje każdemu z nich inną ilość punktów - odpowiednio 1, 2 lub 3.

5. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie głosowania.

6. Głosowanie trwa nie krócej niż 9 dni i rozpoczyna się w sobotę.

7. W trakcie głosowania w miejscach oddawania głosów nie wolno prowadzić agitacji, ani żadnej innej formy kampanii zachęcającej lub zniechęcającej do głosowania na którekolwiek ze zgłoszonych zadań.

§ 16. 1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

2. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

4. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

§ 17. 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich punktów oddanych na każdą z propozycji zadań poddanych pod głosowanie.

2. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Partycypacyjny w danym Okręgu. Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez właściwy wydział Urzędu Miasta.

3. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzymają tę samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

4. Niewykorzystane środki przydzielone któremukolwiek z Okręgów są dzielone pomiędzy poszczególne Okręgi, z zachowaniem zasad opisanych w rozdziale 2 § 4.

5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

Rozdział 7.
Promocja, informacja i edukacja

§ 18. 1. Prezydent zapewnia koordynację działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego w Piekarach Śląskich. Działania te obejmują w szczególności:

1) przybliżanie i wyjaśnianie Mieszkańcom idei i zasad Budżetu Partycypacyjnego;

2) zachęcanie do składania propozycji zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu;

3) upowszechnianie informacji o wynikach głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego oraz o efektach realizacji tych zadań.

2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Prezydent wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w serwisach internetowych, współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei Budżetu Partycypacyjnego.

3. Prezydent może powierzyć wykonanie części lub całości działań, o których mowa w ust. 1-2 podmiotom zewnętrznym, w tym organizacjom pozarządowym, wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.


Załącznik Nr 1 do Załącznika do Zasad i trybu konsultacji społecznych w sprawie części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie

Nazwa okręguGranice


Kozłowa Góra

Ulice: 3 Maja, Asnyka, Brynicka, Ceramiki, Doktora Daaba, Dzierżonia, Górna, Górnośląska, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Józefska, Kłosowa, Konopnickiej, Kwiatowa, Ligonia, Łąkowa, Łukowa, Morcinka, Niepodległości, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, Plebiscytowa, Pod Gajem, Pokoju, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prusa, Radzionkowska, Rewolucjonistów, Słonecznikowa, Szafranka, Szkolna, Tarnogórska, Tysiąclecia, Zamkowa, Zgrzebnioka, ŹródlanaJózefka

Ulice: Astrów, Azalii, Bazaltowa, Bratków, Bursztynowa, Chabrowa, Diamentowa, Fiołków, Gajowa, Goździków, Granitowa, Groszkowa, Jaśminowa, Jesienna, Kamienna, Konwaliowa, Kościelna, Liliowa, Maciejków, Makowa, Mirtowa, Papieża Jana Pawła II od nr 48 parzyste i od nr 67 nieparzyste, Perłowa, Polna, Równoległa, Różana, Rubinowa, Słoneczna, Stawowa, Szmaragdowa, Szparagowa, Turkusowa, Ustronna, Wiosenna, Zaciszna,


Osiedle Wieczorka

Ulice Alojzjanów, Armii Krajowej, Cicha od nr 32 parzyste, Generała Andersa, Generała Hallera, Generała Jankego, Generała Kleeberga, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Generała Roweckiego, Generała Szeptyckiego, Generała Ziętka od nr 23 nieparzyste nr 68 parzyste, Heneczka, Konstytucji 3 Maja od nr 39 nieparzyste i od nr 42 parzyste, Królowej Jadwigi, Księdza Roczkowskiego, Księdza Waculika, Leśna, Ludygi, Majora Sucharskiego, Mastalerza, Ofiar Katynia, Olimpijska, Papieża Jana Pawła II od nr 30 do 46 parzyste i od nr 51 do 65 nieparzyste, Sokołów, Śląska,


Piekary Śląskie

Ulice: Akacjowa, Boczna, Brata Alberta, Bukowa, Bytomska od nr 101 nieparzyste i od nr 116 parzyste, Chopina, Cicha od nr 1 do 20b, Damrota, Darwina, Dąbrowskiego, Dębowa, Didura, Generała Bema, Generała Ziętka od nr 2 do 16 parzyste i od nr 60 do nr 66 parzyste, Głęboka, Górzysta, Grabowa, Hajdy, Hetmana Czarnieckiego, Inwalidów Wojennych, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jasionowskiego, Jasna, Jaworowa, Jesionowa, Kalwaryjska od nr 1 do 31, Kasztanowa, Kawalca, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do 36 parzyste i nieparzyste, Kopernika, Krótka, Księdza Ficka, Księdza Popiełuszki, Lipka, Londnera, Lortza, Marszałka Piłsudskiego, Miodowa, Moniuszki, Nerlicha, Papieża Jana Pawła II od nr 2 do 28 parzyste i od nr 1 do 47 nieparzyste, Podgórna, Purkopa, Sikorek, Skalista, Skargi, Słowackiego, Słowików, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Staszica, Studzienna, Szpaków, Targowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Złota, Zygmunta Starego


Szarlej

Ulice: 1 Maja, Bończyka, Bytomska od nr 56 do 94 parzyste i od nr 1 do 99 nieparzyste, Generała Ziętka od nr 3 do 5 nieparzyste i od nr 18 do 28 parzyste, Gimnazjalna, Graniczna, Janty, Kalwaryjska od nr 35, Kanałowa, Kościuszki, Lompy, Miarki, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrzei, Pod Lipami, Podmiejska, Powstańców Warszawskich, Prymasa Wyszyńskiego, Przy Dworcu, Reja, Sienkiewicza, Sowińskiego, Stara, Szpitalna, Traugutta, Wesoła, Wigury, Wolności, Żwirki


Brzozowice

Ulice: Barbary, Czwartaków, Demarczyka, Długosza od nr 1 do 26, Fredry, Gojawiczyńskiej, I Armii Wojska Polskiego, Konarskiego, Lelewela, Lotników, Makowskiego, Oświęcimska od nr 1 do 38, Piekarska, Podchorążych, Pożarna, Reymonta, Trzech Bohaterów, Westerplatte, Wieniawskiego, Wodna, Zapolskiej, Związkowa


Osiedle Powstańców i Kamień

Ulice: Biskupa Nankera, Brzechwy, Długosza od nr 29 nieparzyste i parzyste, Księdza Krupy, Makuszyńskiego, Osiedle Andaluzja, Oświęcimska od nr 46 do 104 parzyste, Partyzantów, Skłodowskiej-Curie, Wandy, Witkiewicza, Wyspiańskiego


Brzeziny Śląskie

Ulice: Andrzeja Kmicica, Biskupa Bednorza, Daszyńskiego, Drzymały, Gałczyńskiego, Górnicza, Harcerska, Hutnicza, Kolejowa, Kołłątaja, Konopackiej, Korczaka, Korfantego, Kosynierów, Kotuchy, Kukuczki, Kusocińskiego, Lenartowicza, Michałowskiego, Mielęckiego, Miła, Mochnackiego, Nałkowskiej, Norwida, Piastów, Poniatowskiego, Roździeńskiego, Sabały, Solskiego, Trautmana, Wentylacyjna, Żeromskiego


Dąbrówka Wielka

Ulice: Bolesława Chrobrego, Braterstwa, Gagarina, Generała Sadowskiego, Generała Sikorskiego, Główna, Gwarków, Jagiellońska, Jaracza, Jordana, Karłowicza, Kocota, Konstytucji, Księdza Rychla, Łużyczan, Mała, Matejki, Michała Wołodyjowskiego, Modrzejewskiej, Orkana, Przyjaźni, Rolnicza, Rozalki, Rycerska, Rymera, Słowiańska, Stalmacha, Stefana Batorego, Szybowa, Szymanowskiego, Szymonka, Światowida, Tetmajera, Tuwima, Wajdy, Władysława Łokietka, Zawiszy Czarnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe