Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/525/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 71 Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/144/2003 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r., Nr 7, poz. 277 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Statucie Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/144/2003 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 grudnia 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

1. Miasto posiada następujące miejskie wyróżnienia honorowe:

1) tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”,

2) Nagroda Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy,

3) tytuł „ Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”.

2. Zasady i tryb przyznawania oraz wręczania wyróżnień, o których mowa w ust. 1, określone są odrębnymi uchwałami.;

2) w § 10 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

Zgłoszenie klubu radnych zawiera:

1) datę,

2) nazwę klubu,

3) wykaz członków z ich własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem funkcji pełnionej w klubie radnych ,

4) podpis przewodniczącego klubu.

6. Zmiany osobowe w klubie radnych podlegają zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.;

3) skreśla się § 11,

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

1 Sesję zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, datę i godzinę jej rozpoczęcia.

2. O sesji powiadamia się: radnych, Prezydenta Miasta i jego zastępców, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta. Powiadomienia dokonuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami związanymi z tematyka sesji.

3. O sesji powiadamia się: pisemnie - listem poleconym, przesyłką kurierską, za pomocą  innych środków porozumiewania się na odległość (faksem, pocztą elektroniczną) albo poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) względnie poprzez posłańca.

4. Materiały na sesję, na której ma zostać uchwalony program gospodarczy lub budżet oraz na sesję, na której ma zostać rozpatrzone sprawozdanie z ich wykonania dostarcza się radnym co najmniej na 14 dni przed oznaczonym terminem sesji.;

6) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Projekt uchwały kierowanej na obrady sesji powinien być zaopiniowany pod względem formalnoprawnym przez adwokata lub radcę prawnego świadczącego obsługę prawną Urzędu Miasta.;

7) w § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji Rady, klubu radnych lub grupy co najmniej trzech radnych  adwokat lub radca prawny świadczący obsługę prawną Urzędu Miasta wydaje opinię prawną na temat uchwały w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Projekt uchwały rozpatrywany na sesji powinien być zaopiniowany przez właściwą Komisję Rady.;

8) w § 19 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Z wnioskiem o uzupełnienie lub ograniczenie porządku obrad może wystąpić radny, klub radnych oraz Prezydent Miasta.

3. Rada może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku sesji,
w czasie przebiegu obrad.;

9) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością:

1) Prezydentowi Miasta,

2) radnym w celu zgłoszenia wniosków dotyczących:

a) stwierdzenia kworum,

b) zakończenia dyskusji,

c) odroczenia dyskusji,

d) zamknięcia listy mówców,

e) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

f) sposobu dyskusji,

g) odesłania wniosku do Komisji,

h) głosowania bez dyskusji,

i) ogłoszenia przerwy w obradach,

j) określenia formy głosowania,

k) sprawdzenia poprawności projektu uchwały zmienionej wniesionymi poprawkami.;

10) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

Wątpliwości co do charakteru wniosku rozstrzyga Przewodniczący.;

11) § 25 otrzymuje brzmienie:

1. Interpelacje składa się w sprawach związanych z:

1) realizacją uchwał Rady,

2) wykonywaniem zadań przez Prezydenta Miasta, Radę Miasta, Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego pytania lub postulaty.

3. Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami.

4. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną .

5. W przypadku interpelacji ustnej radny doręcza Przewodniczącemu na piśmie tezy interpelacji.

6. Interpelacje składa się na ręce Przewodniczącego.

7. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi Miasta, który udziela odpowiedzi na interpelacje w ciągu 21 dni od daty ich złożenia.

8. Radni mogą składać na sesji pisemnie wnioski dotyczące spraw o charakterze jednostkowym. Odpowiedzi na wnioski radnych udziela Prezydent Miasta najpóźniej na następnej sesji przedstawiając możliwości ich realizacji.

9. Interpelacje i wnioski złożone na piśmie oraz tezy interpelacji wygłoszonych ustnie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych dotyczących organizacji pracy Rady Miasta Przewodniczący udziela na bieżącej lub następnej sesji.;

12) § 26 otrzymuje brzmienie:

1. Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Protokół udostępniany jest w terminie 14 dni po odbyciu sesji. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, zaproszonych osób oraz podjęte przez Radę uchwały i inne dokumenty składane Przewodniczącemu obrad na piśmie. Ponadto w protokole dokonuje się zapisów o faktach powodujących przerwanie obrad, jak również o przypadkach dot. zakłócenia i naruszenia porządku obrad.

2. Radni i Prezydent Miasta mogą zgłaszać uwagi do protokołu na piśmie nie później niż na trzy dni przed kolejną sesją. Przewodniczący Rady, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji zapisanego na nośniku elektronicznym,  ustala czy są one zasadne. W przypadku uznania, że uwagi są zasadne Przewodniczący Rady zarządza dokonanie stosownej korekty protokołu. Protokół podpisywany jest przez protokolanta i Przewodniczącego obrad.

3. Zapis fonii z obrad sesji nagrywa się na dowolny elektroniczny nośnik informacji, który przechowywany jest przez okres 10 lat od zakończenia sesji.;

13) w § 27 skreśla się ust. 6 i 7, natomiast ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady przekazuje uchwały Prezydentowi Miasta.;

14) w § 28 skreśla się ust. 3,

15) § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Przewodniczący Komisji w sposób określony w § 14 ust. 3 powiadamia o posiedzeniu Komisji jej członków, Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady,;

16) w § 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Na pierwszym posiedzeniu Komisji członkowie ze swego grona wybierają Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.;

17) § 43 otrzymuje brzmienie:

1. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Protokół podpisywany jest przez protokolanta i Przewodniczącego Komisji lub prowadzącego posiedzenie Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do protokołu na kolejnym posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Komisji, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu Komisji zapisanego na nośniku elektronicznym,  ustala czy są one zasadne. W przypadku uznania, że uwagi są zasadne Przewodniczący Komisji  zarządza dokonanie stosownej korekty protokołu.

3. Zapis fonii posiedzenia Komisji nagrywa się na dowolny elektroniczny nośnik informacji, który przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia posiedzenia komisji.;

18) skreśla się § 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

19) § 54 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Radny winien brać udział w głosowaniach, odbywających się podczas sesji, podczas których jest obecny. Fakt obecności radnego i brak jego udziału w głosowaniu zostaje odnotowany w protokole.

3. Większość zwykła oznacza, że akceptację uzyskuje rozstrzygnięcie, na które liczba oddanych głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw” temu rozstrzygnięciu, natomiast głosy „wstrzymujące się” nie są uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania.

4. Większość bezwzględna oznacza, że akceptację uzyskuje rozstrzygnięcie, na które liczba oddanych głosów „za” przewyższa przynajmniej o jeden głos liczbę głosów oddanych „przeciw” temu rozstrzygnięciu i głosów „wstrzymujących się”.

5. Głosowanie jawne ma charakter imienny. Przeprowadza je Przewodniczący obrad. Głosowanie odbywa się przez wywoływanie radnych z nazwiska i imienia w kolejności alfabetycznej i odnotowanie w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się”.

6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia głosowania jawnego przy użyciu aparatury   elektronicznej umożliwiającej prezentację i udokumentowanie wyników głosowania. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania elektronicznego. Jednocześnie Przewodniczący dokonuje liczenia głosów  sygnalizowanych przez podniesienie ręki. Wydruk z elektronicznego systemu głosowania dołącza się do protokołu z sesji.

7. W razie stwierdzenia przez Przewodniczącego obrad różnego wyniku głosowania za pomocą aparatury i obliczonych głosów oddanych przez podniesienie ręki, dokonuje się reasumpcji głosowania.

8. W przypadku głosowań dotyczących spraw innych niż uchwały Rady dopuszcza się stosowanie uproszczonej formy głosowania przez podniesienie ręki, obliczenie głosów i ogłoszenie wyników.

9. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

10. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną, opieczętowanych pieczęcią Rady.

11. Komisja skrutacyjna opracowuje regulamin głosowania, który następnie przedstawia Radzie do akceptacji poprzez jego przegłosowanie.

12. Po przyjęciu przez Radę regulaminu głosowania Przewodniczący obrad zarządza przeprowadzenie głosowania. Przeprowadzenie głosowania zarządzane jest przez Przewodniczącego obrad.

13. Komisja skrutacyjna sprawdza kworum na podstawie listy obecności i przystępuje do przeprowadzenia głosowania.

14. Po obliczeniu wyników głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania.

15. Karty do głosowania oraz protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załączniki do protokołu sesji.

16. Kandydatura, która otrzymała najwięcej głosów „za” zostaje wybrana na określoną funkcję.

17. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgłoszone kandydatury według kolejności zgłoszeń, po uzyskaniu zgody na kandydowanie.

18. Nie przeprowadza się indywidualnego głosowania zgłoszonych kandydatur w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie przewidzianych do obsadzenia funkcji.;

20) § 55 otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczący obrad, po przeprowadzeniu głosowań określonych w § 54 informuje o wynikach głosowania poprzez określenie :

1) liczby  radnych obecnych na sali obrad,

2) liczby  radnych biorących udział w głosowaniu,

3) liczby głosów „za”,

4) liczby głosów  „przeciw”,

5) liczby głosów „wstrzymujących się”.

2. Przewodniczący obrad po przeprowadzeniu głosowania, określonego w § 54 ust. 7a informuje zebranych o wynikach głosowania, poprzez wskazanie ilości głosów „za” wyborem danej kandydatury.;

21) § 57 otrzymuje brzmienie:

1. Podczas pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.

2. Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady wybiera się odrębnie spośród dowolnej liczby zgłoszonych kandydatów.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje określone w ust. 1 i 2 przysługuje radnym obecnym na sesji.

4. Nazwiska zgłoszonych kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.;

22) po § 57 dodaje się § 57a, § 57b i § 57c w brzmieniu:

1. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Tak oddany głos jest głosem ważnym.

2. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na Przewodniczącego Rady głosowanie „za” tym kandydatem odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska  kandydata oznacza, że jest to głos oddany przeciwko wyborowi kandydata.

3. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

4. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

5. Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie postawiono znaku „x” w żadnej kratce albo postawiono znaki „x” w obu kratkach, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

6. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach wyników głosowania.

7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Rady i nieuzyskania przez niego wymaganej bezwzględnej większości głosów wybory powtarza się, rozpoczynając je od zgłaszania kandydatów.

8. W przypadku zgłoszenia więcej, niż jednego kandydata na Przewodniczącego Rady i nie uzyskania przez żadnego z nich wymaganej bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. Powtórne głosowanie należy ograniczyć do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych kandydatów największą liczbę głosów. W przypadku braku możliwości wyłonienia dwóch kandydatów z największą liczbą głosów wybory powtarza się, rozpoczynając je od zgłaszania kandydatów.

9. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wybory powtarza się, rozpoczynając je od zgłaszania kandydatów.

10. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady odbywa się z zachowaniem czynności określonych w § 54 ust. 9 - 15.

11. Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 57b. Wyboru Wiceprzewodniczących Rady dokonuje się odrębnie w trybie właściwym dla wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 57c. 1. Za odwołaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady głosuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „Za odwołaniem” z lewej strony obok nazwiska odwoływanego radnego. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „Przeciw odwołaniu” z lewej strony obok nazwiska odwoływanego radnego oznacza, że jest to głos oddany przeciwko odwołaniu radnego z pełnienia wskazanej funkcji.

2. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska odwoływanego radnego z funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znaki „x” w obu kratkach z lewej strony obok nazwiska odwoływanego radnego z funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym.

4. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach wyników głosowania.

5. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady odbywa się z zachowaniem czynności określonych w § 54 ust. 9 - 15.

6. Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem lub oddaleniem uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.;

23) § 67 otrzymuje brzmienie:

Tryb pracy nad uchwałą budżetową określa odrębna uchwała.;

24) skreśla się § 68 i § 69,

25) § 70 otrzymuje brzmienie:

1. Skargi na działanie Prezydenta Miasta, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej rozpatrywane są przez Radę Miasta zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku wpłynięcia skargi, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady zwraca się do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie sprawy i przedłożenie Radzie pełnej dokumentacji w tej sprawie.

3. Komisja Rewizyjna dokonuje analizy i oceny zebranego materiału, a następnie przygotowuje projekt uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe