Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/511/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 72 ust. 1 i ust. 4, art. 91b ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz po konsultacjach społecznych w trybie przewidzianym w Uchwale Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 5446)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) szkole – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, prowadzonych przez gminę Pszczyna;

2) nauczycielu - rozumie się zatrudnionych nauczycieli w wymiarze co najmniej ½ etatu, nauczycieli po przyjściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Traci moc Uchwała nr IX/96/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 116, poz. 2356 z dnia 17 lipca 2007 r.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/511/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 27 marca 2014 r.

Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna

§ 1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele oraz nauczyciele
po przyjściu na emeryturę, rentę lub otrzymujący nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zwanych w dalszej części „nauczycielem” szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.

§ 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, najczęściej jeden raz w roku budżetowym z przeznaczeniem na:

1) zalecaną przez lekarza rehabilitację leczniczą w szczególności: odpłatny lub częściowo odpłatny zorganizowany turnus rehabilitacji, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatną opiekę pielęgniarską,

2) dofinansowanie do zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji, adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych dla niepełnosprawnego nauczyciela, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

3) dofinansowanie do zakupu lekarstw.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi pomocy jest wykazanie trudnej sytuacji zdrowotnej wymagającej leczenia lub rehabilitacji oraz wykazanie jego sytuacji materialnej.

2. Do wniosku o pomoc zdrowotną należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela ze wskazaniem rodzaju leczenia, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub inną dokumentację o jego stanie zdrowia;

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub koszty zakupu, o którym mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu;

3) oświadczenie o wysokości dochodu brutto z miejsca pracy z ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

4) oświadczenie o wysokości dochodu brutto z miejsca pracy z ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  od wszystkich członków rodziny nauczyciela tworzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

3. Celem potwierdzenia poniesionych kosztów w roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem o pomoc zdrowotną przedstawia w szczególności: faktury, rachunki, zaświadczenia, oświadczenia itp.

§ 4. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może złożyć również upoważniony przedstawiciel nauczyciela, który z powodów zdrowotnych, nie jest w stanie osobiście podejmować czynności w tym zakresie.

§ 5. 1. Ustala się następujące warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej:

1) dyrektor szkoły ubiegający się o pomoc zdrowotną składa wniosek bezpośrednio
do Burmistrza Pszczyny, a nauczyciele składają wniosek do dyrektora szkoły/przedszkola/zespołu, w której są aktualnie zatrudnieni lub byli zatrudnieni,
w następujących terminach:

a) do 15 marca;

b) do 15 października;

2) dyrektor szkoły przekazuje wnioski nauczycieli Burmistrzowi Pszczyny w terminach:

a) do 1 kwietnia;

b) do 1 listopada.

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i listopadzie.

3. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie wniosku nastapi w każdym terminie.

§ 6. Pomoc zdrowotną przyznaje i ustala jej wysokość Burmistrz Pszczyny.


Uzasadnienie

Podjęcie niemniejszej uchwały jest związanie z koniecznością jej dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r., poz. 191). W 2009 roku nastąpiła zmiana treści art. 72 KN poprzez rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania pomocy zdrowotnej. Jednocześnie wyroki sądów administracyjnych, wskazują na niedozwolone w uchwałach zapisy m. in. dot.: poszerzania kręgu podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej w imieniu nauczyciela, cedowania kompetencji przyjmowania i rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną na dyrektorów szkół/przedszkoli, ustalania górnej granicy przyznawania pomocy zdrowotnej oraz określania podmiotów władnych do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na tę pomoc. Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz reguluje warunki i sposób, w tym terminy przyznawania pomocy zdrowotnej. Projekt uchwały został poddany konsultacji w trybie Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 3-10 marca 2014 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe