Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/365/14 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 85, poz. 1411),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 110 l – 24,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 240 l – 35,00 zł,

4) za pojemnik o pojemności 1100 l – 80,00 zł.

§ 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się stawki opłat, o których mowa w § 1 zmniejszone o 25 %.

§ 3. Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 21 zł za 1 m3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe