Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/444/14 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5d ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w rozdziale 2. Dostarczanie paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przyznawanych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe