Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/460/14 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 231), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice,

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na terenie Gminy Zbrosławice tworzy się następujące odrębne obwody głosowania:

1)               obwód głosowania Nr 11 w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach przy ul. Wolności 34;

2)               obwód głosowania Nr 12 w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach przy ul. Zamkowej 7.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do doręczenia egzemplarza uchwały Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zbrosławice, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie

Na podstawie art. 12. § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, na wniosek Wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

Na terenie Gminy Zbrosławice funkcjonują 3 domy pomocy społecznej. W każdym z tych domów w dniu wyborów przebywać będzie więcej niż 15 wyborców i zgodnie w w/w przepisami prawa Rada Gminy zobligowana jest do utworzenia 3 odrębnych obwodów głosowania. Niniejszą uchwałą tworzy się 2 odrębne obwody głosowania, gdyż 12 marca 2014 r., do Wójta Gminy, wpłynął wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu o nietworzenie obwodu ze względu na trudności lokalowe i organizacyjne. Jednocześnie dyrektor zobowiązał się do dowiezienia swoich pensjonariuszy do stałego obwodu głosowania nr 5 w Kopienicy celem umożliwienia im udziału w wyborach. Wniosek uznano za zasadny i zrezygnowano z tworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS Łubie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe