Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 2 Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

z dnia 26 marca 2014r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2013 rok

Tekst pierwotny

Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2013 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu GZM. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I) i wydatków (II) w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM na lata 2013 – 2016 (IV).

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: dochody – 4.124.562,00 zł, wydatki – 4.724.562,00 zł, przychody ( nadwyżka z lat ubiegłych ) – 600.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło: dochody – 4.008.486,91 zł, wydatki – 3.911.608,07 zł. Wykonanie budżetu GZM za 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 96. 878,84 zł. Na koniec 2013 roku w księgach rachunkowych GZM nie wystąpiły  zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu GZM na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:  1.016.244,31 zł.

I. Dochody

Plan: 4.124.562,00 zł               wykonanie: 4.008.486,91 zł               ( 97,19% )

z tego:

dochody bieżące – 4.008.486,91 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.062.793,00 zł wykonana została w 97,28%  to jest w wysokości 3.952.411,31 zł. z tego:

dochody bieżące – 3.952.411,31 zł, w tym:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody w wysokości 420.000,00 zł wykonano w 100,13% to jest w wysokości 420.552,36 zł, z tego:

· refundacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 420.552,36 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 3.642.793,00 zł wykonano w 96,95% to jest w wysokości 3.531.858,95 zł, z tego:

· refundacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 82.506,44 zł,

· pierwsza transza dotacji od Instytucji Zarządzającej (MRR) na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – 120.165,00 zł

· składki członkowskie Gmin tworzących GZM – 3.294.738,00 zł, z tego:

· Bytom – 323.380,00 zł,

· Chorzów – 212.992,00 zł,

· Dąbrowa Górnicza – 243.452 ,00 zł,

· Gliwice – 356.420,00 zł,

· Jaworzno – 184.786,00 zł,

· Katowice – 583.316,00 zł,

· Mysłowice – 144.944,00 zł,

· Siemianowice Śląskie – 134.560,00 zł,

· Sosnowiec – 415.586,00 zł,

· Świętochłowice – 101.396,00 zł,

· Tychy – 251.544,00 zł,

· Zabrze – 342.362,00 zł,

· odsetki od lokat – 33.096,24 zł,

· inne dochody  – 1.353,27 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika PIT – 288,00 zł,                            

- zwrot kaucji za skrytkę bankową – 150,00 zł,

- zwrot kaucji za butle do wody – 96,00 zł,

- zwrot poniesionych przez GZM wydatków obejmujących zatrudnienie podmiotu doradczego z zakresu prawa energetycznego w związku z przetargiem na wspólny zakup energii – 659,42 zł,

- zwrot podatku VAT – wpłata zgodnie z fakturą korygującą za szkolenie – 159,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota 61.769,00 zł wykonana została w 90,78% to jest w wysokości 56.075,60 zł. z tego:

dochody bieżące – 56.075,60 zł, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane dochody w wysokości 61.769,00 zł wykonano w 90,78%  to jest w wysokości 56.075,60 zł, z tego:

· dotacja z WFOŚiGW na kampanię „Śmieci nasza sprawa” – 56.075,60 zł

II. Wydatki

Plan: 4.724.562,oo zł               wykonanie: 3.911.608,07 zł               ( 82,79% )

z tego:

wydatki bieżące – 3.874.511,27 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowana w tym dziale kwota 220.000,00 zł wykorzystana została w 45,41%, to jest w wysokości 99.900,60 zł, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł, wykonano w 45,41%, co stanowi kwotę 99.900,60 zł, z tego:

wydatki bieżące – 99.900,60 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 99.900,60 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.900,60 zł,

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.182.793,00 zł wykorzystana została w 87,14 %, to jest w wysokości 3.645.039,51 zł, z tego:

wydatki bieżące – 3.607.942,71 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł

z tego:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 1.803.776,00 zł, wykonano w 88,42%, co stanowi kwotę 1.594.979,89 zł, z tego:

wydatki bieżące – 1.594.979,89 zł

· wydatki jednostek budżetowych – 1.260.469,49 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.257.269,46 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.200,00 zł,

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych – 334.510,43 zł, z tego:

- „Inwestuj w Metropolii Silesia” -  334.510,43 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.379.017,00 zł, wykonano w 86,17 %, co stanowi kwotę 2.050.059,62 zł, z tego:

              wydatki bieżące – 2.012.962,82 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 1.720.601,63 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 512.242,24 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.208.359,39 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 291.361,19 zł, z tego:

- „ Śląski System Informacji Turystycznej” – 40.202,28 zł,

- „SERPENTE” – 203.727,71 zł,

„Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast GZM” – 47.431,20 zł

wydatki majątkowe – 37.096,80 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.096,80

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym dziale kwota 40.000,00 zł nie została wydatkowana w 2013 roku

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną nie zostały wykorzystane w 2013 roku

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota 281.769,00 zł wykorzystana została w 59,15%, to jest w wysokości 166.667,96 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 211.769,00 zł, wykonano w 72,36%, co stanowi kwotę 153.236,61 zł, z tego:

wydatki bieżące – 153.236,61 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 153.236,61 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153.236,61 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, wykonano w 19,19%, co stanowi kwotę 13.431,35 zł, z tego:

wydatki bieżące – 13.431,35 zł, w tym:

· wydatki jednostek budżetowych – 13.431,35 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.431,35 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa programu (projektu)

Plan wydatków
01.01.2013 r.

Zmiana

Plan wydatków
31.12.2013 r.

Inwestuj w Metropolii Silesia – Promocja terenów inwestycyjnych miast Metropolii Silesia

400.000,00

0,00

400.000,00

SERPENTE – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

240.000,00

0,00

240.000,00

Śląski System Informacji Turystycznej

52.000,00

0,00

52.000,00

Metropolitalny System Infrastruktury Rowerowej dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – Upowszechnienie ruchu rowerowego

0,00

+60.000,00

60.000,00

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 roku

0,00

+133.517,00

133.517,00

Razem

692.000,00

193.517,00

885.517,00

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2016 (według stanu na dzień 31.12.2013 r.)

Nazwa programu

Planowane nakłady finansowe

Poniesione nakłady finansowe

Inwestuj w Metropolii Silesia –  Promocja terenów inwestycyjnych miast Metropolii Silesia

950 000,00

794.984,69

SERPENTE – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

770 000,00

295.965,13

Śląski System Informacji Turystycznej

142.000,00

121.629,61

Metropolitalny System Infrastruktury Rowerowej dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – Upowszechnienie ruchu rowerowego

405.000,00

0,00

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 roku

823.900,00

47.431,20

Informacja o stanie mienia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

a) dane dotyczące przysługujących GZM praw własności:

Nazwa

Wartość brutto

Środki trwałe

457 245,15

Pozostałe środki  trwałe

50 274,87

Wartości niematerialne i prawne

79 326,63

Razem

586 846,65

b) dane o zmianach w stanie mienia GZM:

Nazwa

Wartość brutto na dzień 31.12.2012

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość brutto na dzień 31.12.2013

Środki trwałe

420 148,35

37 096,80

0,00

457 245,15

Pozostałe środki trwałe

47 384,87

2 890,00

0,00

50 274,87

Wartości niematerialne i prawne

79 326,63

0,00

0,00

79 326,63

Razem

546 859,85

39 986,80

0,00

586 846,65

Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego


Dawid Kostempski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe