Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVI/985/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Czeladzi i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:
W celu aktywnego i kompetentnego przeciwdziałania pomijaniu i wykluczaniu najstarszego
pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz dążąc do stworzenia warunków opartych na
solidarności międzypokoleniowej, pragnąc zapewnić seniorom wysoką jakość życia, Rada
Miejska w Czeladzi tworzy Miejską Radę Seniorów w Czeladzi i nadaje Miejskiej Radzie
Seniorów w Czeladzi Statut.

§ 1. Powołuje się Miejską  Radę Seniorów w Czeladzi, zwaną dalej Radą.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/985/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 7 kwietnia 2014 r.

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W CZELADZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut  Rady Seniorów, zwany dalej „Statutem”, określa tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady.

§ 2. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie miasta Czeladź w szczególności wobec organów miasta Czeladź.

§ 3. Siedzibą Rady jest miasto Czeladź.

Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Rady

§ 4. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu.

§ 5. W skład Rady wchodzi  od 7 do 21 radnych, którzy ukończyli 50 rok życia.

§ 6. 1. W skład Rady wchodzi po jednym radnym - przedstawicielu organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, mających siedzibę, oddział terenowy lub reprezentację na terenie miasta Czeladź, w których członkami jest co najmniej 25% osób w wieku powyżej 50 roku życia.

2. W  przypadku  gdy zgłoszonych  kandydatów do Rady Seniorów jest mniej  niż 7 to  organizacje i podmioty o których mowa w ust. 1 zgłaszają dodatkowych kandydatów, którzy w zależności od ilości zgłoszeń wejdą w skład Rady Seniorów bądź spośród nich zostanie ustalony jej skład.

3. W przypadku gdy zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów jest więcej niż 21 to spośród  tych kandydatów zostaną wybrani członkowie Rady Seniorów.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 wybór składu Rady Seniorów zostanie dokonany przez Radę Miejską w głosowaniu.

§ 7. 1. Organizacje osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych desygnują swoich przedstawicieli do składu Rady zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami, w formie pisemnej.

2. Desygnowanie przedstawicieli do składu Rady następuje w terminie 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rady Miejskiej w Czeladzi.

3. Pismo w sprawie desygnowania składa się do Rady Miejskiej w Czeladzi.

§ 8. W przypadku ustania członkostwa w Radzie w wyniku rezygnacji, odwołania przez desygnujących lub śmierci, desygnująca organizacja osób starszych oraz podmiot działający na rzecz osób starszych desygnuje nowego przedstawiciela w terminie 30 dni od dnia ustania członkostwa.

Rozdział 3.
Zasady działania Rady

§ 9. Rada działa na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 10. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) przewodniczący Rady,

2) wiceprzewodniczący Rady,

3) sekretarz Rady.

§ 11. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 12. 1. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy kierowanie Radą i jej pracami oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

2. W okresie nieobecności przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, czynności o których mowa w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

3. Do kompetencji sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Rady oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń.

§ 13. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.

2. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 14. Do zakresu działania Rady należą w szczególności:

1) współpraca z organami gminy w sprawach dotyczących osób starszych,

2) konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego o istotnym znaczeniu dla osób starszych,

3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych.

§ 15. 1. Koszty działania Rady pokrywa się z budżetu gminy Czeladź.

2. Praca członków Rady ma charakter społeczny.

3. Obsługę techniczno- organizacyjną Rady zapewnia Burmistrz Miasta Czeladź.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Desygnowanie przedstawicieli do składu Rady I kadencji następuje w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Czeladzi i nadania jej statutu.

2. Pierwszą sesję Rady I kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi w terminie 30 dni od dnia upływy terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 17. Pierwsza kadencja Rady kończy się wraz z upływem VII kadencji Rady Miejskiej w Czeladzi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe