Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 510/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz.112 z późn.zm.), Rada Miejska w Lublińcu, na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca, uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 471/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 510/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe