Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 511/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013, Poz. 594 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją. Zwolnienie to przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927 z późn. zm) - zwanego dalej Rozporządzeniem - oraz w niniejszej uchwale.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa oraz działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w przypadku zrealizowania, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 5 mln zł oraz utworzenia co najmniej 20 miejsc pracy.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje do dnia wskazanego w § 11 ust. 2 rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym mijają trzy lata od dnia nabycia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie gruntów.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z tej pomocy, w formie pisemnej, na formularzu określonym w załączniku nr 1, wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 4. 1. Określa się wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Lublińca, stanowiący Załącznik Nr 2;

3) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania nowych miejsc pracy, stanowiący Załącznik Nr 3;

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, stanowiący Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30.06.2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 511/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

pp zał Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 511/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

pp zał Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 511/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

pp zał Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 511/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

pp zał Nr 4

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe