Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/224/2014 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.`zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku `z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) po zasięgnięciu opinii zwiazków zawodowych

Rada Gminy w Żarnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym
obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art.35 ust.2 Karty Nauczyciela.

3. . Sposób wyliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarnowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik do Uchwały Nr XLII/224/2014
Rada Gminy Żarnowiec
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

              Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie, jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących w skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel w ramach jednego etatu realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, świetlicowe, psychologiczne, logopedyczne lub biblioteczne, dla których przewidziany jest różny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

              Jeśli zatrudniony nauczyciel przedmiotowy, którego wymiar zajęć wynosi mniej niż 18 godzin, otrzymuje do realizacji w ramach pensum zajęcia na stanowisku, na którym wymiar obowiązkowych zajęć ustalony jest w innym wymiarze godzin np. 24 godziny, to znaczy, że realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i jego pensum ustala organ prowadzący szkołę/placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

              Pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin określa w drodze uchwały organ prowadzący szkołę/placówkę będący jednostką samorządu terytorialnego w oparciu o art. 91d pkt.1 Karta Nauczyciela. Tak więc, aby prawidłowo wyliczyć pensum nauczyciela wykonującego pracę np. nauczyciela świetlicy, nauczyciela pedagoga i nauczyciela przedmiotowego, należy sięgnąć do uchwały.

              Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony, został przedstawiony związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty z prośbą o wydanie opinii.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe