Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 25 marca 2014r.

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok

Tekst pierwotny

I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. Dochody zaplanowano w wysokości 110.079.619zł, a wydatki w wysokości 112.479.052 zł. Po stronie  przychodów zaplanowano kwotę 5.683.581 zł, a po stronie rozchodów 3.284.148 zł.

II. W ciągu 2013 roku budżet Powiatu Raciborskiego został zwiększony ogółem o kwotę
4.633.821 zł, w tym:

1) dochody zmniejszono o kwotę 1.702.879 zł,

2) przychody zwiększono o kwotę 4.090.397 zł,

3) wydatki zwiększono o kwotę 246.303 zł,

4) rozchody zwiększono o kwotę 2.000.000 zł.

III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

2) 12 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach),

3) 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

IV. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok,

2) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,

3) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2013 rok,

4) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok, w tym: ü Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2013 rok, ü Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2013 rok,

5) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2013 rok,

6) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2013 rok,

7) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok,

8) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 2013 rok,

9) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2013 rok,

10) Tabela nr 7 – Dochody i wydatki za 2013r. wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),

11) Tabela nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2013 roku,

12) Tabela nr 9 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

13) Tabela nr 10 – Zmiany w planie wydatków w 2013r. na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

14) Tabela nr 11 – Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2013 roku.


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody - tabela 1


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody - opis


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki - tabela 2


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki - opis


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Rządówka - tabela 3


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Porozumienia z jst - tabela 4


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Porozumienia z org.adm.rząd. - tabela 5


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i Rozchody - tabela 6


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Ochrona Środowiska - tabela 7


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje - tabela 8


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody Skarbu Państwa - tabela 9


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Wydatki z art.5 ust.1 pkt 2i3 - tabela 10


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Przedsięwzięcia - tabela 11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe