Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 178/XXVI/2014 Rady Gminy Przyrów

z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr 51/VII/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Przyrów dla sołectwa Staropole, Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole,  zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu nienaruszania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 207/XXIX/02 z dnia 5 czerwca 2002r. zmienionego:  uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 46/VII/2011 z dnia 28 września 2011r, uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 86/XII/2012 z dnia 22 czerwca 2012r, uchwałą  Rady Gminy Przyrów nr 138/XXI/2013 z dnia 27 września 2013r.

2. Plan obejmuje obszar sołectwa Staropole w granicach administracyjnych, oznaczony na rysunku planu.

§ 2. 1. Integralnymi częściami planu są:

1) tekst planu, którego treść stanowi niniejsza uchwała;

2) rysunek planu w skali 1:2000  -  załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2. Pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Przyrów o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Przyrów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

3) Rozdział 3 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

5) Rozdział 5 - Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6) Rozdział 6 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  infrastruktury technicznej.

8) Rozdział 8 – Przeznaczenie terenów oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

9) Rozdział 9 - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10) Rozdział 10 - Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

11) Rozdział 11 – Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

12) Rozdział 12 - Ustalenia końcowe.

§ 4. Treść uchwały nie zawiera ustaleń dotyczących terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak tych terenów i obszarów w granicach objętych planem.

§ 5. 1. Na rysunku planu znajdują się  następujące oznaczenia graficzne, będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica  obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe, określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice stref ochronnych elektrowni wiatrowych,

6) granice terenu zamkniętego;

7) granice obszarów i obiektów chronionych - obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, strefy archeologicznej „OW”, stanowisk archeologicznych, symbole obiektów wskazanych do gminnej ewidencji zabytków;

2.               Na rysunku planu znajdują się następujące informacyjne oznaczenia graficzne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice administracyjne gminy;

2) granice administracyjne sołectwa;

3) granice stref ochronnych elektrowni wiatrowych – poza obszarem planu;

4) granice maksymalnego zasięgu łopat elektrowni wiatrowych;

5) przebieg linii energetycznej 110kV z orientacyjnym obszarem oddziaływania.

§ 6. Plan ustala następujące rodzaje przeznaczenia terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1) 1.MN/U -  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) UI – tereny zabudowy usługowej;

3) US – tereny usług sportu i rekreacji;

4) R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

5) ZU/R – tereny rolnicze - użytki zielone;

6) ZLo – tereny  lasówochronnych;

7) ZL – tereny lasów;

8) ZLd – tereny dolesień;

9) KDZ – teren drogi zbiorczej;

10) KDL – tereny dróg lokalnych;

11) KDW – teren drogi wewnętrznej;

12) EW – tereny elektrowni wiatrowych;

13) KK – tereny kolejowe.

§ 7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Przyrów, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.)

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole, stanowiący integralną część ustaleń jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składającą się z nieruchomości gruntowych lub ich części;

6) obszarze – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu granicami, nie będącymi liniami rozgraniczającymi, obejmujący tereny o różnym przeznaczeniu posiadające wspólną cechę,

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania obszaru jako dopuszczalne,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony rodzaj użytkowania terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w uchwale,

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

10) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki oraz  inne obiekty budowlane, znajdujące się na działce budowlanej, które charakteryzują cechy budynków, takie jak dach, parametr określający wielkość obiektu w rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie z gruntem, wykonanie z materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi lub ochrony i przechowywania przedmiotów,

11) zabudowie o charakterze zabudowy zagrodowej – należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową zlokalizowaną w terenach, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), a w przypadku obiektów innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w obrysie rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu  obiektu,

13) wysokości obiektu – należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu budowlanego, nie będącego zabudową w rozumieniu planu,

14) działce budowlanej – należy przez to rozumieć  definicję działki budowlanej zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647),

15) froncie działki, frontowej części działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę,

16) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć instalację wykorzystującą energię wiatrową do wytwarzania energii elektrycznej, wraz z urządzeniami budowlanymi, związanymi z tym obiektem budowlanym, w tym  turbiną wiatrową (wiatrakiem).

17) elektrowni słonecznej – należy przez to rozumieć instalację wykorzystująca energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej wraz z urządzeniami budowlanymi, związanymi z tym obiektem budowlanym,

18) dojazdach - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  dojazdy, niezbędne dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej.

19) usługach – należy przez to rozumieć czynności świadczone dla  celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2008r.  ws Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293),

20) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć niektóre czynności świadczone dla  celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej, nie związanych z procesami produkcyjnymi – zgodnie z Rozporządzeniem  ws Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a w szczególności: działalność w zakresie  handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi firm, obsługi bankowej, administracji, zdrowia, kultury, turystyki i rekreacji, które mogą współistnieć z zabudową mieszkaniową na zasadach określonych w planie.

21) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informacyjnym ustawionym przez gminę.

22) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę informacyjną umieszczoną na obiekcie budowlanym.

2.               Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami umieszczonymi w przepisach szczególnych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w terenach 1.MN/U i UI

a) przy zagospodarowaniu działki budowlanej lokalizacja nowych budynków mieszkalnych lub usługowych we frontowej części działki, budynków gospodarczych w głębi działki,

b) od strony drogi publicznej należy uwzględnić w zagospodarowaniu zieleń urządzoną w formie ogrodu przydomowego, zieleńca publicznego lub zieleni towarzyszącej miejscom postojowym;

2) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, z wyjątkiem granicy z działką terenu drogowego, gdzie obowiązuje lokalizacja zgodnie z ustaloną nieprzekraczalną linią zabudowy;

3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 200 m2,

4) nakazuje się utrzymanie drzew i grup zieleni wyróżniających się, stanowiących dominanty lub tło dla architektury.

5) ustala się zasadę docelowego jednolitego wykończenia budynków w ramach zabudowy działki budowlanej,

6) ustala się lokalizację ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg, określonych na rysunku planu,

7) inwestycje należy realizować w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. W granicach planu, w związku z położeniem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 „Niecka Miechowska (NW)”,  obowiązują następujące ograniczenia:

1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych i przemysłowych do wód i ziemi,

2)               zakaz rolniczego wykorzystania ścieków,

3) zakaz składowania odpadów komunalnych lub produkcyjnych.

§ 10. W obszarze objętym planem ustala się:

1) w zakresie ogólnym:

a) dla wszystkich terenów zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, urządzeń przeciwpowodziowych,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN/U, nakaz ograniczenia uciążliwości do granic nieruchomości do której inwestor ma tytuł prawny, a w przypadku obiektów inwentarskich ograniczenie wielkości hodowli do maksymalnej ilości 50DJP, w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - ograniczenie do maksymalnej ilości 10DJP,

2) w zakresie ochrony powietrza:

a) zastosowanie do celów grzewczych nośników i źródeł energii oraz rozwiązań technicznych nieuciążliwych dla otoczenia,

b) obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego,

3) w zakresie ochrony wód i gruntów:

a) nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

b) nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z utwardzonych terenów za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących norm,

c) w obrębie terenów 1.MN/U dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny nieutwardzony teren pod warunkiem zabezpieczenia czystości wód odbiorników lub zatrzymanie i wykorzystanie w granicach terenu,

d) obowiązuje ochrona istniejących urządzeń melioracyjnych (cieków, rowów i drenażu) w celu ich utrzymania w stanie gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie. Dopuszcza się przebudowę urządzeń melioracyjnych na zasadach określonych w warunkach technicznych.

4) w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:

a) ustala się dopuszczalny poziom hałasu  na terenach oznaczonych symbolem:  1.MN/U jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowo-usługową,

b) zakaz lokalizacji urządzeń mogących powodować wibracje na terenach oznaczonych symbolem:1. MN/U,

c) obowiązek lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w określonych planem odległościach od   elektrowni wiatrowych,

d) dla linii energetycznej 110 kVobowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) w zakresie gospodarki odpadami:

a) wywóz odpadów komunalnych na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

b)               gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

6) w zakresie ochrony zieleni, zadrzewień i gleby:

a) obowiązuje nakaz zachowania istniejących zespołów zieleni łęgowej i śródpolnej. Niezbędna wycinka drzew powinna być ograniczona do minimum.

b) przy lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie terenów leśnych obowiązuje zachowanie stref przeciwpożarowych,

c) w celu ochrony gleb obowiązuje podczas robót budowlanych nakaz zdjęcia warstwy próchnicznej gleby i jej przywrócenia na terenach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 11. 1. Obejmuje się ochroną następujące obiekty zabytkowe proponowane do ujęcia w gminnej  ewidencji zabytków:

1) dom drewniany nr 34,

2) dom drewniany nr 43,

2. Dla w.wbudynków obowiązuje utrzymanie historycznej dwudziestowiecznej formy obiektu w zakresie gabarytów, geometrii dachu, wystroju elewacji, układu otworów okiennych i drzwiowych.

§ 12. 1. Obejmuje się ochroną stanowiska archeologiczne, znajdujące się w ewidencji służby ochrony zabytków, zaznaczone na rysunku planu.

2. Obejmuje się ochroną obszar potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych,  zaznaczony na rysunku planu jako strefa „OW”.

3. Obowiązuje ochrona stanowisk archeologicznych, zgodnie z przepisami ustawy :z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 13. 1. Do terenów przestrzeni publicznych zalicza się:

1) teren usług sportu  US;

2) teren zabudowy  usługowej UI 01;

3) tereny drogi publicznej zbiorczej KDZ;

4) tereny dróg publicznych lokalnych KDL.

2. W obrębie przestrzeni publicznych w terenie US i UI obowiązuje wymóg realizacji zieleni towarzyszącej.

3. W obrębie przestrzeni publicznych KDZ i KDL dopuszcza się lokalizację:

1) nośników reklamowych o maksymalnej powierzchni – 3m2;

2) szyldów o maksymalnej powierzchni – 1m2;

3) słupów ogłoszeniowych o wysokości maksimum 2,5m.

4. W obrębie przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

5. Ustala się parametry ogrodzeń lokalizowanych w granicach z terenami przestrzeni publicznych (KDZ, KDL, US, UI 01):

1) wysokość – do 2,0m;

2) ażurowe na co najmniej 80% powierzchni.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 1. Powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym tworzą drogi istniejące:

1) droga powiatowa DP 1095S, relacji Przyrów – Sieraków, oznaczona na rysunku planu KDZ;

2) drogi gminne, oznaczone na rysunku planu KDL.

2. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają: projektowana droga wewnętrzna KDW 01 oraz istniejące dojazdy do gruntów rolnych.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) utrzymuje się istniejący układ dróg, z możliwością przebudowy i modernizacji, przy uwzględnieniu ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych;

2) wyznacza się pasy drogowe drogi zbiorczej idróg lokalnych zgodnie z rozdziałem 8 niniejszej uchwały.

3) dojazd do istniejącej i projektowanej funkcji na poszczególnych terenach planu z istniejących oraz projektowanych dróg lokalnych i wewnętrznych;.

4) w granicach poszczególnych terenów dopuszcza się zastosowanie dojazdów, umożliwiających dostęp z drogi publicznej do działek budowlanych, pod warunkiemspełnienia następujących wymagań:

a) szerokość dojazdu jest nie mniejsza niż 5,0 m; umożliwia ruch pieszych oraz ruch i postój pojazdów – stosownie do przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu; pozwala na rozmieszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnia sposób docelowego odwodnienia;

b) wyznaczony dojazd nie narusza linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu.

c) w przypadku  braku przejazdu dojazd powinien być zakończony placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m,

d) wyznaczony dojazd jest zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego.

§ 16. 1. Ustala się nakaz realizacji potrzeb parkingowych dla istniejących i projektowanych obiektów na terenie własnym inwestora w ilości 100% potrzeb.

2. Ustala się następujące standardy wyposażenia terenów objętych planem w miejsca postojowe dla samochodów, realizowane w formie miejsc postojowych naziemnych, wbudowanych w budynki lub w garażach wolnostojących:

1) 1 m.p./1 mieszkanie;

2) 2 m.p./1 działkę budowlaną;

3) 4 m.p./100m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  infrastruktury technicznej

§ 17. Zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) przy projektowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

3) dopuszcza zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych i studni na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 18. Zasady odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych:

1) odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do  kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie;

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się  stosowanie  szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki, z obowiązkowym wywozem do oczyszczalni ścieków.  Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych  oczyszczalni ścieków.

3) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonym w przepisach szczególnych. Dla parkingów o powierzchni mniejszej niż 0,1ha  oraz dróg kategorii zbiorczych, lokalnych i niższych dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do wód lub ziemi bez oczyszczania.

4) w obrębie terenów mieszkaniowych 1.MN/U dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny nieutwardzony teren, pod warunkiem zabezpieczenia czystości wód odbiorników, lub zatrzymanie i wykorzystanie w granicach terenu;

5) odprowadzenie ścieków przemysłowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 19. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń.

§ 20. 1. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się lokalizację innych, nie wymienionych w niniejszym rozdziale sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi przedmiotowego obszaru, w tym dla obsługi terenów elektrowni wiatrowych i słonecznych, na zasadach ogólnych określonych w planie.

3. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg bądź w terenach przyległych, lub w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wyznaczonych w planie,

Rozdział 8.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 21. Dla terenów  oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN/U 01 - 07 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa o charakterze zabudowy zagrodowej,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa – usługi podstawowe,

b) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) tereny zieleni urządzonej,

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy –  maksimum 40%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20%,

d) wysokość zabudowy – maksimum 11m, wysokość  pozostałych  obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o nachyleniu połaci od 30º do 45º, dla innych niż mieszkalne budynków od 15º do 45º.

- dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla budynków gospodarczych dobudowanych do istniejących budynków o płaskich dachach

f)               nieprzekraczalne linie zabudowy dla drogi klasy KDZ - 3 m od linii rozgraniczającej, w terenie 1.MN/U 07 – 15m od linii rozgraniczającej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy dla drogi klasy KDL - 3 m od linii rozgraniczającej,

h)               dopuszcza się przebudowę istniejących budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy pod warunkiem zachowania ich obecnego obrysu od strony drogi.

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: UI 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy  – maksimum 60%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum  20%,

d) wysokość zabudowy – maksimum 15 m, wysokość pozostałych  obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 30º do 45º, dla innych niż mieszkalne budynków od 15º do 45º

f)               nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi klasy KDZ- 5 m od linii rozgraniczającej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi klasy KDL – 3m od odlinii rozgraniczającej.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: UI 02 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa o charakterze zabudowy zagrodowej,

b) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zieleń urządzona;

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy  – maksimum 60%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum  20%,

d) wysokość zabudowy  – maksimum 11m, wysokość pozostałych  obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 30º do 45º, dla innych niż mieszkalne budynków od 15º do 45º,

f)               w południowej części terenu obowiązują ustalenia rozdziału 9 dotyczące stref ochronnych elektrowni wiatrowych.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) obiekty usług sportu i rekreacji,

b) tereny zieleni urządzonej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa -  usługi gastronomii,

b) zabudowa usług handlu jako funkcji uzupełniającej dla funkcji podstawowej,

c) obiekty  infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy  – maksimum 40%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum  30%,

d) wysokość zabudowy – maksimum 11 m, wysokość  pozostałych obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 15º do 45º,

f)               nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi klasy KDZ - 5 m od linii rozgraniczającej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi klasy KDL – 3m od linii rozgraniczającej.

§ 25. Dla terenu oznaczonego  na rysunku planu symbolem EW 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty elektrowni wiatrowych, z infrastrukturą towarzyszącą ;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty elektrowni słonecznych,

b) drogi dojazdowe i place manewrowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym główny punkt odbioru energii wytworzonej),

d) inne obiekty budowlane związane z obsługą terenu,

e) drogi dojazdowe do pól.

3) Parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu:

a) obiekty elektrowni wiatrowych:

- wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej – do180,0 m n.p.t,

- wysokość wieży elektrowni – do  120,0 m n.p.t.

- wysokość masztów do pomiaru wiatru – do 180,0 m n.p.t.

- moc maksymalna pojedynczego obiektu do 4 MW,

b) obiekty elektrowni słonecznych:

- wysokość maksymalna – do 10,0m.

c) kolorystyka obiektów elektrowni wiatrowych - biała lub szara, nie kontrastująca z otoczeniem, dopuszcza się pomalowanie korpusu wieży elektrowni na zielono.

d) wyklucza się wykorzystywanie obiektów jako nośników reklam, z wyjątkiem nazwy obiektu i logo producenta i właściciela.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R 01 - 06 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

b) zalesienia w terenie R 06,

c) zabudowa zagrodowa (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) wraz ze związaną z nią infrastrukturą techniczną, w pasie do 150 m od linii rozgraniczającejz terenami o oznaczeniach: 1.MN/U 01, 02, 03, 04, 05 i 06. Obowiązuje ograniczenie wielkości hodowli do 70 DJP.

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy  – maksimum 40%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum  50%,

d) wysokość zabudowy – maksimum 11 m, wysokość  pozostałych obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 15º do 45º,

f)               ochrona zadrzewień śródpolnych, zgodnie z ustaleniami rozdziału 3,

g) ochrona istniejących rowów melioracyjnych spełniających rolę odbiorników wód powierzchniowych, zgodnie z ustaleniami rozdziału 3,

h) adaptacje istniejącego zagospodarowania z możliwością przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy w ramach istniejących działek siedliskowych.

i) w terenie R 01, R 05 obowiązują ustalenia rozdziału 9 dotyczące stref ochronnych elektrowni wiatrowych.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZU/R 01 - 04 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny rolnicze - użytki zielone,

b) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne użytki rolne,

b) zabudowa zagrodowa (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) wraz ze związaną z nią infrastrukturą techniczną, w pasie do 150 m od linii rozgraniczającejz terenami o oznaczeniach 1.MN/U 03 i 1.MN/U 04. Obowiązuje ograniczenie wielkości hodowli do 70 DJP.

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,6,

b) powierzchnia zabudowy  – maksimum 40%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum  50%,

d) wysokość budynków – maksimum 11 m, wysokość  pozostałych obiektów budowlanych - maksimum   15m,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 15º do 45º,

f)               adaptacje istniejącego zagospodarowania z możliwością przeprowadzenia remontów, modernizacji i rozbudowy w ramach istniejących działek siedliskowych,

g) zachowanie i ochrona użytków zielonych, łąk i pastwisk oraz innych rodzajów zieleni nieurządzonej,

h) zakaz zalesiania,

i) w terenie ZU/R 01 i ZU/R 03 obowiązują ustalenia rozdziału 9 dotyczące stref ochronnych elektrowni wiatrowych.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZU/R 05 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a)               tereny rolnicze - użytki zielone,

b) urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne użytki rolne,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu;

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i ochrona użytków zielonych, łąk i pastwisk,

b) obowiązują ustalenia rozdziału 9 dotyczące stref ochronnych elektrowni wiatrowych,

c) zakaz zalesiania oraz prowadzenia upraw ogrodniczych drzew i krzewów,

d) zakaz zabudowy.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami ZLo 01 - 03 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) lasy ochronne;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty związane z gospodarką leśną,

b) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL 01 - 07 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) lasy i zadrzewienia,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty związane z gospodarka leśną,

b) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzania lasu.

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZLd 01 - 04 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dolesienia,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśną,

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu,

b) nakaz stosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów.

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ 01 - 02 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) droga zbiorcza,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) miejsca parkingowe,

c) ścieżki rowerowe,

d) obiekty obsługi komunikacji  zbiorowej,

e) zieleń izolacyjna.

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających -  20m,

b) minimalny program  przekroju poprzecznego:

- jezdnia, dwa pasy ruchu,

- chodnik,

- ścieżka rowerowa.

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL 01 - 02 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) droga lokalna,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) miejsca parkingowe,

c) obiekty obsługi komunikacji  zbiorowej,

d) zieleń izolacyjna.

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających: 12 m,

b) minimalny program przekroju poprzecznego:

- jezdnia, dwa pasy ruchu,

- chodnik i ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW 01 ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga wewnętrzna – dojazd do terenu elektrowni wiatrowych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających -  5m,

b) minimalny program przekroju  poprzecznego:

- jezdnia,

- pobocze.

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) obiekty linii kolejowej z urządzeniami towarzyszącymi,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

b) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu.

c) zieleń izolacyjna.

3) Parametry, wskaźniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności  zabudowy  - od 0,05 do 0,5.

b) powierzchnia zabudowy – maksimum 20%,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 5%.

d) wysokość budynków – maksimum 20m, wysokość pozostałych obiektów – maksimum 20m.

Rozdział 9.
Szczególne  warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 36. 1. Wyznacza się strefy ochronne  elektrowni wiatrowych,  zaznaczone na rysunku planu, gdzie obowiązują następujące ograniczenia:

1) w odległości  200m od granicy terenu EW 01 - obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, zalesiania terenu oraz prowadzenia upraw ogrodniczych drzew i krzewów;

2) w odległości 200 - 400m od granicy terenu EW 01oraz w strefie ochronnej 500m, zaznaczonej na rysunku planu - obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

2. Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w odległości 10,0m od granicy terenu zamkniętego – terenu kolejowego KK.

3. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zaznaczonym na rysunku planu obowiązują zakazy wynikające z art.88l ust.1 oraz art.40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145), w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 10.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomościobjętych planem

§ 37. 1. W granicach planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości.

2. W przypadku wystąpienia procedury scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ustala się następujące warunki:

1) nowe granice winny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi oraz dot. ochrony przeciwpożarowej w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy.

2) kąt położenia granic projektowanych działek w stosunku do osi pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale 30 - 150°.

3) kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów szczególnych i ustaleń planu.

4) w granicach poszczególnych jednostek planu dopuszcza się zastosowanie dojazdów, umożliwiających dostęp z drogi publicznej do działek budowlanych, zaprojektowanych zgodnie z ustaleniami rozdziału 6.

3. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

1) w terenach 1.MN/U:

a) minimalne powierzchnie działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1500 m2,

- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 800 m2,

- dla zabudowy o charakterze zabudowy zagrodowej – 2000m2,

- dla zabudowy usługowej – 600m2,

b) minimalne szerokości frontów działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 18m,

- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 14m,

- dla zabudowy o charakterze zabudowy zagrodowej – 18m,

- dla zabudowy usługowej – 14m.

2) w terenach UI, US:

a) minimalna powierzchnia działek: 800m2,

b) minimalna szerokość frontu działki: 18m;

3) w terenach EW:

a) minimalna powierzchnia działek: 200m2,

b) minimalna szerokość frontu działki: 8m.

4. Dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszych parametrach w celu poszerzenia działek sąsiednich, regulacji granic lub w celu wydzielenia dróg lub terenów infrastruktury technicznej.

Rozdział 11.
Określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§ 38. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, pobieranej przez Wójta Gminy Przyrów w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości 30%.

Rozdział 12.
Ustalenia końcowe

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 40. Wójt Gminy Przyrów zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości danych o planie, zgodnie z wymogami art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XXVI/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu w skali 1:2000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/XXVI/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Przyrów o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/XXVI/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Przyrów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych


Uzasadnienie

Rada Gminy Przyrów  podjęła w dniu 28 września 2011 r. Uchwałę nr 51/VII/2011 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole, zatwierdzonego uchwałą Nr 164/XXVII/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 października 2006r.

Celem zmiany planu było umożliwienie dokonania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, w tym umożliwienie lokalizacji  zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Przyrów.

Zmiana planu  realizować miała wnioski mieszkańców i inwestorów, dotyczące  przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz inwestycje, w tym  lokalizację 1 elektrowni wiatrowej, z zachowaniem warunków ochrony ładu przestrzennego, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz poszanowania interesów prywatnych i publicznych.

Projekt zmiany planu sporządzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm).

Projekt zmiany planu  został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). W prognozie zgodnie z przepisami ochrony środowiska przeanalizowano możliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi projektowanego zainwestowania, w tym elektrowni wiatrowej oraz innych inwestycji, które znalazły się w projekcie planu. Prognoza uzyskała pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany planu został uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia  oraz był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko przyrodnicze w dniach 25.02.2014r. – 25.03.2014r. w Urzędzie Gminy w Przyrowie, po stosownym ogłoszeniu w prasie oraz  obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów.

W czasie wyłożenia w dniu 25.03.2014r. odbyła się w Urzędzie Gminy Przyrów dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W terminie do 8.04.2014r.  można było składać uwagi do projektu planu.

Do wyłożonego projektu planu  wpłynęła 1 uwaga, które została  uwzględniona przez Wójta Gminy Przyrów. Sposób rozpatrzenia uwagi został podany do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.

Zostały wypełnione wszystkie procedury prawne związane ze sporządzaniem projektu zmiany planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole może stać się przepisem prawa miejscowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe