Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/52/387/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

946.403,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

946.403,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

739.100,00 zł

w tym :

- dochody majątkowe

* środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

739.100,00 zł

1/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

23.180,59

w tym:

- dochody bieżące

23.180,59 zł

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

23.180,59 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

15.504,00 zł

w tym:

dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

15.504,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

946.403,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

946.403,00 zł

I. Wydatki majątkowe

946.403,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

946.403,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

946.403,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.063,00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

2.063,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.063,00 zł

1. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

2.063,00 zł

3/ w dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.753,78 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

11.753,78 zł

I. Wydatki bieżące

11.753,78 zł

1. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

11.753,78 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

739.100,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

739.100,00 zł

I. Wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

739.100,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

739.100,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

19.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.000,00 zł

3 / w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

34.934,37

a) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

11.753,78 zł

I. Wydatki bieżące

11.753,78 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

11.753,78 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11.753,78 zł

b) rozdziale 80195 - Pozostała działalność

23.180,59 zł

I. Wydatki bieżące

23.180,59 zł

1. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

23.180,59 zł

4 / w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

15.504,00

rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

15.504,00 zł

I. Wydatki bieżące

15.504,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

15.504,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15.504,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2014r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 16.937,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 16.937,00  Deficyt po zmianach wynosi 6.163.267,99 zł i finansowany będzie wolnymi  środkami w kwocie 2.092.355,99 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4.070.912,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów               –  117.299.341,26 zł

-               po stronie wydatków               –  123.462.609,25 zł

- deficyt                                           –      6.163.267,99 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/52/387/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/52/387/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe