Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/425/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014 - 2017”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 87 ust.1,3,4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz.1568 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014 2017”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zaopiniowany pozytywnie przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/425/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/425/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/425/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/425/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w zakresie zadań własnych, realizuje sprawy dotyczące między innymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9). Z kolei ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek opracowania Programu Opieki nad Zabytkami. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy: ,,Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami”. Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 87 ust. 3). Ogłaszany jest w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (art. 87 ust. 4 ). Zgodnie z art. 87 ust. 5, z realizacji programu Prezydent Miasta sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia radzie gminy. „Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014-2017” został opracowany przez Pracownię Dokumentacji Zabytków ALMA z siedzibą we Wrocławiu. Pismem znak K-NR.5120.11.2013.JB RPW/18605/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Mając na uwadze powyższe, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe