Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 323/XXXVII/2014 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, należy wnosić:

1) co miesiąc w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości zamieszkałej) w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,

2) raz na kwartał w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości zamieszkałej w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po kwartale, w którym świadczona była usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,

3) przelewem na indywidualny rachunek bankowy w ramach płatności masowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe