Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 324/XXXVII/2014 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Dębowiec w terminach określonych w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Dębowiec Nr 167/XXII/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 324/XXXVII/2014
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe