Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVII/367/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2014 rok w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne

dochody ogółem - o kwotę - 3 200,00 zł

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 3 200,00 zł

(odpłatność na obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem - o kwotę - 3 200,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 3 200,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 3 200,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 3 200,00zł

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem - o kwotę - 13 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - 13 000,00 zł

(odpłatność rodziców na wyjazd dzieci na Węgry)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki ogółem - o kwotę - 13 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 13 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 13 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 13 000,00 zł

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

dochody ogółem - o kwotę - 73 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 73 000,00 zł

(Dotacje z Województwa Śląskiego na "Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 73 000,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 73 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 73 000,00 zł

(Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia)

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków angażując część rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki ogółem - o kwotę - 23 217,11 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 23 217,11 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych - o kwotę - 23 217,11 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę - 23 217,11 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki ogółem - o kwotę - 20 717,11 zł

w tym:

wydatki majątkowe - o kwotę - 20 717,11 zł

(Dotacja dla Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia")

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki ogółem - o kwotę - 2 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 2 500,00 zł

z tego:

dotacje na realizację zadań bieżących - o kwotę - 2 500,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 9 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 " Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok.

Załącznik Nr 12 " Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/414/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 21 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/414/2014
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 21 maja 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe