Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/332/2014 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 22 maja 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/319/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 1836), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego:

1) za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś,

2) w ramach spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich,

3) poprzez badania ankietowe,

4) poprzez sondaże internetowe..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W związku z pismem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach sygnalizującym niezgodność z prawem § 4 ust. 1 podjętej przez Radę Gminy Wielowieś Uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w § 4, dokonano zmiany treści tego paragrafu, polegającą na wykreśleniu słów: "a w szczególności". Zgodnie z uzasadnieniem organu nadzoru Rada Gminy ustalając zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami winna w sposób wyczerpujący określić formy konsultacji, dlatego niezgodne z prawem było użycie sformułowania "a w szczególności".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe