| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45.357.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 10, poz.409, poz.410, poz.1414, poz.1940 ) dokonuje się następujących zmian: .

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

15.000

91.105,52

Dz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

700

Gospodarka mieszkaniowa

91.105,52

- dochody majątkowe z tego: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 91.105,52

91.105,52

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

15.000

- dochody majątkowe
z tego: - środki na inwestycje własne gmin pozyskane z innych źródeł  + 15.000

15.000

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

15.000

591.105,52

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

15.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

15.000

- wydatki majątkowe

15.000

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne   + 15.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

591.105,52

92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

591.105,52

- wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa inwestycyjna -  591.105,52 z tego na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środk ó w, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 591.105,52

591.105,52

ROZCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

500.000

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500.000

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 620.181,10 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 620.181,10 zł".

2. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 620.181,10 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.056.735,90 zł".

3. Paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości  515.000 zł " .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45.357.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 22 maja 2014 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

DZIAŁ

T R E Ś Ć

PRZYCHODY

ROZCHODY

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

4.591.983,10

3. 9 71.802

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.165.226,45

952

Przychody z zaciągniętych

2.676.917

- kredytów krajowych

2.676.917

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp

749.839,65

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

515.000

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.288.302

992

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych

2.168.500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45.357.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 22 maja 2014 r.

Dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące

010

01010

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

121.600

600

60014

Powiat Kłobucki

357.970,65

851

85154

Powiat Kłobucki

4.500

900

900001

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

107.475

2.360.644

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

365.000

460.983,48

921

92109

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury

139.000

OGÓŁEM

504.000

107.475

3.301.198,13

4.500


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w budżecie, które są niezbędne dla zapewnienia terminowej realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie 2014 roku oraz płynnej realizacji zobowiązań z nich wynikających.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »