| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 809) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XIX/172/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 4265).

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 22 maja 2014 r.

Uchwała Nr XIX/172/2012
Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 1[1]) do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś w terminie :

1) [2]) do 30 czerwca 2013r. – pierwsza deklaracja,

2) 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. [3]) Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określone zostaną w odrębnej uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do załącznika  Nr 1
Zalacznik1.pdf


[1]) Załącznik Nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XIX/172/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 4265), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XIX/172/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 4265), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2013 r.

[3]) Dodany przez § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XIX/172/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 4265), która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »