Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/496/14 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 164 ust 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 r. Nt 239 poz. 2019 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala

§ 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy oraz tryb   postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

§ 2. 1. Kwota   przeznaczona na udzielenie dotacji celowych spółkom wodnym ustalana będzie każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

2. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 3. Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu Gminy Pilchowice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych będących w zarządzie spółki oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Pilchowice.

§ 4. 1. Przyznanie dotacji celowej, o której mowa w § 3, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) dane o spółce wodnej ubiegającej się o dotację na realizację zadania zawierające: pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

b) opis zadania proponowanego do realizacji,

c) termin i miejsce realizacji zadania,

d) kalkulację kosztów realizacji zadania,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,

f) numer rachunku bankowego spółki wodne.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym spółka wnioskuje o udzielenie dotacji.

4. Wnioski niespełniające wymogów nie podlegają rozpatrzeniu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

§ 5. 1. Informacje o możliwości złożenia wniosku organ wykonawczy podaje do publicznej   wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz przez  wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Informacja określa:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla  spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 3 w danym roku,

2) termin składania wniosków.

§ 6. 1. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 4 następuje po przyjęciu przez Radę Gminy w Pilchowicach uchwały budżetowej.

2. Wnioskodawca zostaje pisemnie zawiadomiony o sposobie załatwienia wniosku wraz z wezwaniem wnioskodawcy lub wnioskodawców, którym przyznano dotację do zawarcia stosownej umowy.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a spółką wodną.

2. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej zostanie określony w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania,o którym mowa w ust. 2.

2. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji w tym faktury, rachunki oraz dowody dokonania wydatków, w tym przelewy dokumentujące ich faktyczne poniesienie;

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 9. Spółka wodna, która otrzymała dotację zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 10. Zadanie podlega kontroli pod względem:

a) faktycznego wykonania zadania,

b) rzetelności,

c) zgodności z umową,

d) zgodności z przedłożonymi dokumentami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Pilchowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe