Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/355/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Pilica do stanu faktycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1.

Dostosować opis granic okręgów wyborczych, przyjętych Załącznikiem do Uchwały Nr XXIV/205/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Pilica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w następujący sposób:

- w okręgu wyborczym Nr 7 dopisać ulicę „Raszki”.

§ 2.

Podział gminy Pilica na okręgi wyborcze uwzględniające zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/355/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 maja 2014 r.

Podział gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów

1. Liczba mieszkańców gminy Pilica wg stanu na dzień 30.06.2012 r. – 8.943 osoby.

2. Liczba wybieranych radnych - 15.

3. Jednolita norma przedstawicielska - 596,2.

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

2.

3.

1

Dobraków, Podleśna

1

2

Wierzbica

1

3

Kidów ul.:Graniczna, Kasztanowa, Piaskowa, Słoneczna,
Starowiejska, Szkolna, Zakościelna

1

Jasieniec

Przychody

Siadcza

Solca

4

Pilica ul.: Engliszówka, Zawierciańska, 3 Maja, Barbary, Czaplicowej, Jana Pawła II, Klasztorna, Marszałka Piłsudskiego, Reformacka, Różana, Strażacka, Targowa, Partyzantów,

1

Biskupice

5

Pilica ul.ul: Krakowska, Pl.Mickiewicza, Żarnowiecka, Krótka, Łazienna, Markowska, Ogrodowa, Wolności, Armii Krajowej,

1

6

Pilica ul.: Pileckich, Kościuszki, Mickiewicza, Kwapisza, Marii Sobieskiej, 11 Listopada, Piaskowa, Królowej Elżbiety Jagiełłowej, Niepodległości,

1

Zarzecze

7

Pilica ul.: Zamkowa, Senatorska, Księżna,17 Stycznia, Osiedle nad zalewem, Osiedle Wilcze Doły, ul.Raszki

1

8

Kocikowa
ul.Wola Kocikowa

1

9

Smoleń

1

Złożeniec
ul.Wiesławów

10

Szyce ul: Kościuszki, Reymonta, Wesoła

1

Sierbowice

11

Dzwono-Sierbowice

1

Dzwonowice

12

Dobra

1

Sławniów ul.: Długa nr 1 – 125, Piaskowa, Wodna

13

Dobra Kolonia

1

Sławniów ul. Długa od nr 126

14

Wierbka ul.: Fabryczna, Główna, Górna, Kochanowskiego, Kościelna, Leśna, Maleszyńska, Moesa, Nadrzeczna, Plac Św.Maksymiliana Kolbego, Szkolna, Widok, Zielona

1

15

Kleszczowa

1

Cisowa
ul.Podcisowie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe