Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/447/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 i 5a w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec, w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych za naukę, opiekę i wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1 wynosi 1 i podlega waloryzacji.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 po waloryzacji będzie równa maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy w Świerklańcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Świerklaniec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.             

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe