Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/458/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulica Chabrowa w sołectwie Świerklaniec

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), za zgodą właściciela działki, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwie Świerklaniec nadaje się nazwę „ulica Chabrowa” drodze wewnętrznej biegnącej w kierunku południowym od bocznej ul. 3 Maja, obejmującej działkę nr 2919/88 obręb Świerklaniec karta mapy 1, po uzyskaniu zgód właścicieli terenu na nadanie nazwy ulicy.

§ 2. Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik do Uchwały Nr LIV/458/14
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 maja 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe