Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (Dz. U. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 167, poz. 3180 z dnia 4 października 2007 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4075 z dnia 4 czerwca 2013 r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: § 2 i § 3 uchwały Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4075 z dnia 4 czerwca 2013 r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA
Nr X/92/07
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

              Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

uchwala

§ 1

Regulaminy korzystania z gminnych obiektów sportowych: Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego, Stadionu Sportowego przy ul. Sikorskiego 79 oraz boiska sportowego przy ul. Piaskowej, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały odpowiednio 1, 2 i 3

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII/135/99 Rady Miejskiej z dnia 28.07.1999 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów sportowych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO

§ 1. 1. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny jest obiektem Gminy Pyskowice, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

2. W okresie od 01 maja do 15 września korty i boisko wielofunkcyjne siatkarsko-koszykarskie dostępne są w godzinach od 14:00 do 20:00, z tym, że w soboty i niedziele w godzinach od 12:00 do 20:00[1].

3. W uzasadnionych przypadkach administrator może zmienić termin lub godziny otwarcia Ośrodka.

4. W przypadku wielu osób chętnych do gry, w pierwszej kolejności korty są udostępniane na realizację zajęć sportowych, których organizatorem jest gmina lub MOKiS.

5. Korzystanie z obiektu przez dzieci i młodzież do 25 roku życia uczącą się i zamieszkałą w Pyskowicach na zasadach nieodpłatności jest możliwe jedynie w przypadku braku chętnych do gry na zasadach odpłatności.

6. W sytuacji, gdy są inni oczekujący na grę, czas korzystania z kortu nie może przekroczyć 2 godzin.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania z boiska wielofunkcyjnego siatkarsko-koszykarskiego oraz kortów jest:

a/ zgłoszenie tego faktu u gospodarza obiektu

b/ wyznaczenie przez gospodarza obiektu kortu do gry

c/ wykupienie biletu lub karnetu, a w przypadku dzieci i młodzieży korzystającej nieodpłatnie okazanie gospodarzowi obiektu ważnego dokumentu tożsamości i legitymacji szkolnej lub studenckiej

d/ posiadanie stroju sportowego, w szczególności koszulki sportowej oraz obuwia sportowego o miękkiej płytkoprofilowanej podeszwie

e/ w wyjątkowych sytuacjach gospodarz może wyrazić zgodę na odstępstwo od treści zawartej w ppkt. d, za wyjątkiem obuwia

2. Zakupu biletu dokonuje się bezpośrednio przed wejściem na kort

3. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, grę, wysiatkowanie kortu przez korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortu

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji kortu lub boiska u gospodarza obiektu osobiście, bądź telefonicznie.

5. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie do 10 minut przed wyznaczonym czasem, rezerwacja jest anulowana.

§ 3. 1. Po skończonej grze obowiązkiem grających jest wyrównanie kortu: zasiatkowanie placu gry i zagracowanie kortu, gdy jest on miękki.

2. Nawilżanie kortu zależy od zgody gospodarza obiektu; nawilżania dokonują gracze.

§ 4. 1. Obowiązkiem gospodarza obiektu jest:

a/ przygotowanie boiska wielofunkcyjnego siatkarsko-koszykarskiego i kortów do gry.

b/ rozstrzyganie spraw spornych w zakresie kolejności, czasu i możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego siatkarsko-koszykarskiego oraz kortów.

3. Za pozostawione rzeczy na terenie obiektu, gospodarz nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. Na terenie Ośrodka dopuszcza się:

a/ możliwość przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych

b/ prowadzenie działalności handlowej przez podmioty dopuszczone do obrotu prawnego, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych z administratorem obiektu.

§ 6. 1. Na terenie Ośrodka widzowie i osoby grające zobowiązane są do:

a/ stosowania się do poleceń porządkowych gospodarza obiektu i spikera zawodów.

b/ zachowania się w sposób nie utrudniający innym korzystania z obiektu oraz do przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ.

2. Na terenie Ośrodka zabrania się:

a/ rozniecania ognia

b/ wjazdu pojazdami mechanicznymi

c/ jady na deskorolkach, wrotkach, rolkach i rowerach

d/ wprowadzania psów i innych zwierząt

e/ wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych

f/ przebywania osób, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz spożywania tych środków.

g/ niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zieleni  obiektu

h/ zanieczyszczania obiektu

i/ zakłócania spokoju i powodowania sytuacji, które mogą utrudniać korzystanie z Ośrodka pozostałym użytkownikom

3. W przypadku stwierdzenia, że osoby przebywające na terenie obiektu:

a/ naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego

b/ zaśmiecają obiekt, używają wulgarnego i obraźliwego słownictwa

c/ niszczą i dewastują urządzenia, a także nie stosują się do przepisów regulaminu oraz zaleceń gospodarza obiektu, będą one upomniane, a po bezskutecznym upomnieniu wezwane do opuszczenia obiektu. W szczególnych przypadkach zostanie wobec nich wszczęte postępowanie karno-administracyjne.

4. Wobec osób, które korzystając z Ośrodka naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, Dyrektor MOKiS-u może zakazać korzystania z Ośrodka przez okres do 1 roku.

§ 7. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor MOKiS-u, zgodnie z informacją znajdującą się na terenie Ośrodka.

§ 8. Wysokość cen za korzystanie z Ośrodka określana jest przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO 79

§ 1. 1. Stadion Sportowy jest obiektem Gminy Pyskowice, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy, sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.

3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta.

4. Korzystanie ze Stadionu Sportowego możliwe jest w okresie od 15 marca do 20 listopada.

§ 2. 1. Stadion jest dostępny podczas rozgrywek sportowych, meczy, zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych, które odbywają się według wcześniej ustalonego, przez administratora, harmonogramu.

2. W pierwszej kolejności Stadion jest udostępniany na realizację zajęć sportowych, których organizatorem jest gmina lub MOKiS.

3. Udostępnienie Stadionu organizatorowi imprez lub zajęć, o których mowa w ust. 2 następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem a administratorem.

§ 3. 1. Obowiązkiem gospodarza obiektu jest przygotowanie boiska piłkarskiego do gry.

2. Za pozostawione rzeczy na terenie obiektu, gospodarz nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4. Na terenie Stadionu dopuszcza się prowadzenie działalności handlowej przez podmioty dopuszczone do obrotu prawnego, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych z administratorem obiektu.

§ 5. 1. Widzowie i osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:

a/ stosowania się do poleceń porządkowych gospodarza obiektu i spikera zawodów.

b/ zachowania się w sposób nie utrudniający innym korzystania z obiektu oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ.

2. Na terenie Stadionu zabrania się:

a/ rozniecania ognia

b/ wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia gospodarza lub organizatora imprez

c/ jazdy na rowerze

d/ wprowadzania psów i innych zwierząt

e/ wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych

f/ przebywania osób, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz spożywania tych środków.

g/ niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zieleni obiektu

h/ zanieczyszczania obiektu

i/ zakłócania spokoju i powodowania sytuacji, które mogą utrudniać korzystanie z Stadionu pozostałym użytkownikom

3. W przypadku stwierdzenia, że osoby przebywające na terenie obiektu:

a/ naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego

b/ zaśmiecają obiekt, używają wulgarnego i obraźliwego słownictwa

c/ niszczą i dewastują urządzenia, a także nie stosują się do przepisów regulaminu oraz zaleceń gospodarza obiektu, będą one upomniane, a po bezskutecznym upomnieniu wezwane do opuszczenia obiektu. W szczególnych przypadkach zostanie wobec nich wszczęte postępowanie karno-administracyjne.

4. Wobec osób, które korzystając ze Stadionu naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, Dyrektor MOKiS-u może zakazać korzystania ze Stadionu prze okres do 1 roku.

§ 6. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor MOKiS-u, zgodnie z informacją znajdującą się na terenie Stadionu.

§ 7. Wysokość cen za korzystania ze Stadionu określana jest przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. PIASKOWEJ

§ 1. 1. Boisko sportowe jest obiektem Gminy Pyskowice, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

2. Boisko jest powszechnie dostępne.

3. W przypadku wielu osób chętnych do gry, pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy Pyskowic.

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z boiska pod opieką dorosłych.

5. Rozstrzyganie spraw spornych w zakresie kolejności, czasu i możliwości korzystania z boiska rozstrzyga administrator.

§ 2. Na terenie boiska dopuszcza się:

a/ możliwość przeprowadzania imprez sportowo-rekreacyjnych za zgodą administratora.

b/ prowadzenie działalności handlowej przez podmioty dopuszczone do obrotu prawnego, na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych z administratorem obiektu.

§ 3. 1. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zachowania się w sposób nie utrudniający innym korzystania z boiska oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ.

2. Na terenie boiska zabrania się:

a/ rozniecania ognia

b/ wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora

c/ jazdy na rowerze

d/ wprowadzania psów i innych zwierząt

e/ wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych

f/ przebywania osób, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz spożywania tych środków.

g/ niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zieleni obiektu

h/ zanieczyszczania obiektu

i/ zakłócania spokoju i powodowania sytuacji, które mogą utrudniać korzystanie użytkownikom boiska pozostałym użytkownikom

3. W przypadku stwierdzenia, że osoby przebywające na terenie obiektu:

a/ naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego

b/ zaśmiecają obiekt, używają wulgarnego i obraźliwego słownictwa

c/ niszczą i dewastują urządzenia, a także nie stosują się do przepisów regulaminu, będą one upomniane, a po bezskutecznym upomnieniu wezwane do opuszczenia obiektu. W szczególnych przypadkach zostanie wobec niech wszczęte postępowanie karno-administracyjne.

4. Wobec osób, które korzystając z boiska naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, Dyrektor MOKiS-u może zakazać korzystania z boiska przez okres do 1 roku.

§ 4. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor MOKiS-u, zgodnie z informacją znajdującą się na terenie obiektu.


[1]] W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały  Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych; wszedł w życie z dniem 19 czerwca 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe