Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/370/14 Rady Gminy Godów

z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Godów dla określonych terenów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Rada Gminy Godów na wniosek Wójta Gminy Godów po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów przyjętego uchwałą Nr XXXIII/306/09 Rady Gminy Godów z dnia 26 października 2009 r. ze zm., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem planu jest obszar obejmujący 27 terenów pokazanych na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXXIII/252/13 Rady Gminy Godów z dnia 27 maja 2013 r. i oznaczonych numerami od 1 do 27, położonych w sołectwach:

1) A – Krostoszowice – teren Nr 1,

2) B – Skrzyszów – tereny Nr 2÷6, 7 (częściowo), 12÷14 i 15 (częściowo),

3) D – Łaziska – tereny Nr 7 (częściowo), 8÷10, 24, 26 i 27,

4) E – Godów – teren Nr 11, 15 (częściowo) i 16,

5) F – Gołkowice – Nr 17÷23 i 25.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1, 3÷6 i 8÷26 w skali 1:1000 oraz Nr 2
i 7 w skali 1:2000 o nazwie „rysunek planu”, które na podstawie ustaleń planu oraz przepisów odrębnych obowiązują w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symboli rodzaju przeznaczeń terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5) obszaru stanowiska archeologicznego,

6) granic złóż węgla kamiennego „Marcel Ruch 1 Maja” i „Moszczenica” na terenach Nr 2 i 5,

7) granic obszaru i terenu górniczego „Jastrzębie I” na terenach Nr 2 i 5,

8) terenów zalewowych oznaczonych na terenach Nr 7, 11 i 16.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu stanowią elementy informacyjne planu.

4. Zastosowane na rysunkach planu symbole opisujące poszczególne tereny oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu – numer rysunku planu,

2) oznaczenie literowe pomiędzy cyframi  – oznaczenie sołectwa zgodnie z ust. 1 pkt 1÷5,

3) oznaczenia cyfrowe pomiędzy oznaczeniami literowymi – kolejny numer terenu w granicach obszaru objętego planem,

4) oznaczenia literowe na końcu symbolu przed znakiem łamane przez – symbol rodzaju przeznaczenia terenu,

5) oznaczenia cyfrowe po znaku łamane przez – numer terenu zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 27 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 28 nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 4 oznaczają następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy,

2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

3) U – tereny zabudowy usługowej,

4) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

5) PU – tereny obiektów produkcyjnych i usługowych,

6) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

7) IT – tereny infrastruktury technicznej,

8) ZM – tereny ogrodów przydomowych,

9) ZL – tereny lasów i zadrzewień,

10) ZR – tereny zalesień i zadrzewień,

11) R – tereny rolnicze,

12) – tereny łąk i pastwisk,

13) WS – tereny wód powierzchniowych,

14) KD – tereny dróg, w tym:

a) KDA – droga publiczna klasy „autostrada”

b) KDGP – drogi publiczne klasy „główna ruchu przyspieszonego”,

c) KDZ – drogi publiczne klasy „zbiorcza”,

d) KDL – drogi publiczne klasy „lokalna”,

e) KDD – drogi publiczne klasy „dojazdowa”,

f) KDX – publiczne ciągi pieszo-jezdne,

g) KDW – drogi wewnętrzne,

h) DG – drogi gospodarcze.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynkach o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki, na których nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 20°,

2) budynkach o dachach płaskich – należy przez to rozumieć budynki, na których nachylenie połaci dachowych jest nie większe niż 12°,

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunkach planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji. Nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z innymi przepisami planu i przepisami odrębnymi dotyczącymi odległości obiektów budowlanych, określają obszar wewnętrzny terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, na których dopuszcza się lokalizację zabudowy,

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

8) rysunku planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷26 do niniejszej uchwały o nazwie rysunek planu w skali 1:1000 i 1:2000,

9) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży,

11) terenach zalewowych – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej,

12) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Godów,

13) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

14) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

15) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,

16) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane na podstawie niniejszego  planu,

17) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

18) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki do budynków na sąsiednich działkach,

19) garaż boksowy – należy przez to rozumieć jednopoziomowy budynek umożliwiający przechowywanie więcej niż 4 samochodów osobowych w zamkniętych boksach.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakaz nawiązania formy architektury nowej do cech architektury występującej na obszarze objętym planem poprzez:

a) dla zabudowy mieszkaniowej nie stosowania obcych form architektonicznych w formie wież i rotund oraz łukowych lub kolistych kształtów dachów,

b) nie stosowanie materiałów elewacyjnych na budynkach mieszkalnych typu siding i blacha trapezowa,

c) nie stosowanie jaskrawych wyróżniających się w otoczeniu kolorystyk ścian budynków,

2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) z zastrzeżeniem pkt 4 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunkach planu,

b) w przypadkach zabudowy szeregowej oraz zwartej dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków w granicach własności działek,

4) zachowanie minimalnych odległości nowych budynków:

a) od brzegu wód powierzchniowych – 5,0 m,

b) od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy.

2. Zabrania się realizacji:

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. Tereny objęte planem znajdują się poza obszarami prawnie ustanowionych form ochrony przyrody.

2. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) nakaz stosowania do celów grzewczych, technologicznych, przygotowywania posiłków
i ciepłej wody użytkowej paliw niepowodujących przekroczenia aktualnych na dzień uchwalenia planu norm ochrony środowiska,

2) grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie
z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określających w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym:

1) tereny o symbolu MN należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) tereny o symbolu MU należy traktować, jako tereny mieszkaniowo-usługowe.

4. Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

5. Dopuszcza się odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach w tym zakresie.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 5. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

2. Na terenie Nr 7, tereny o symbolach 7D1U/7 i 7D4R/7 częściowo objęte są obszarem stanowiska archeologicznego (stanowisko nr 3 - oznaczenie wg AZP-105-42/7).

3. Roboty ziemne w obszarze stanowiska archeologicznego wymienionego w ust. 2 mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 na terenach dróg publicznych zakazuje się sytuowania nośników reklamowych w sposób utrudniający widoczność kierowcom na drogach.

2. Reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków.

3. Na terenach o symbolach KDA ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy.

Rozdział 6.
Zasady scalania i podziału nieruchomości

§ 7. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek – 100 m2,

2) minimalna szerokość frontu działek – 10 m,

3) kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°÷110°.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 8. 1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:

1) na terenie o symbolu 2B1KDA/2 zachowanie przebiegu autostrady A1 z możliwością realizacji inwestycji związanych z budową drogi głównej ruchu przyspieszonego na terenach o symbolach 2B1KDGP/2, 2B2KDGP/2 i 2B3KDGP/2,

2) przeznaczenie terenów o symbolach 7D1KDZ/7 i 7D3KDZ/7 dla budowy nowej drogi publicznej klasy „zbiorcza”,

3) modernizację drogi o symbolu 7D2KDZ/7 do parametrów drogi klasy „zbiorcza”,

4) możliwość budowy drogi o symbolu 7D1KDL/7 w granicach kolejowych terenów zamkniętych,

5) możliwość modernizacji drogi o symbolu 2B1KDL/2 do parametrów drogi klasy „lokalna”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

1) dla dróg klasy KDGP – 40,0 m,

2) dla dróg klasy KDZ – 20,0 m,

3) dla dróg klasy KDL – 12,0 m,

4) dla dróg klasy KDD – 10,0 m,

5) dla dróg wewnętrznych o symbolach KDW i ciągów pieszo-jezdnych o symbolach KDX i dróg gospodarczych o symbolu DG – 4,5 m.

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających o których mowa w ust. 2 zgodnie z ich wydzieleniem własnościowym i zgodnie z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

1) dla dróg klasy KDGP – 40,0 m ÷ 110,0 m,

2) dla dróg klasy KDZ – 8,4 m ÷ 53,0 m, przy czym szerokość 8,4 m dotyczy drogi, która tylko częściowo znajduje się w obszarze objętym planem,

3) dla dróg klasy KDL – 11,7 m ÷ 23,0 m,

4) dla dróg klasy KDD – 8,2 m ÷12,2 m,

5) dla dróg wewnętrznych o symbolach KDW i ciągów pieszo-jezdnych o symbolach KDX i dróg gospodarczych o symbolu DG – 2,8 m (w granicach obszaru objętego planem) ÷ 11,2 m.

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 30 miejsc na 1000 m2 podstawowej powierzchni użytkowej,

2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla hoteli i moteli – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,

4) dla biur – 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

5) dla zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

6) dla lokali rozrywkowych – 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych,

7) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie.

5. Na terenach przewidywanych w planie do zabudowy ustala się możliwość obsługi budynków i obiektów dojazdowymi drogami wewnętrznymi oraz na zasadzie służebności drogowych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 9. 1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także dojazdów potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i podziemnej,

2) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami technicznymi i kontrolowanymi pokazanymi na rysunkach planu,

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,

4) przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych, technicznych lub ekonomicznych,

5) konieczność zachowania stref technicznych i kontrolowanych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pokazanych na rysunkach planu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) możliwość zaopatrzenia w wodę z gminnego systemu wodociągowego,

2) dopuszcza się pobór wody z ujęć lokalnych i ze studni przydomowych do czasu realizacji systemu zaopatrzenia o którym mowa w pkt 1.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych do kanalizacji deszczowej,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej możliwość gromadzenia ścieków w zbiornikach z okresowym ich opróżnianiem.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dopuszcza się utrzymanie dotychczasowych kierunków zaopatrzenia w gaz ziemny gazociągiem wysokoprężnym z kierunku gminy Mszana magistralą dostawczą DN 200,

2) dopuszcza się utrzymanie zasilania rozdzielczej sieci gazowej ze stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia „Godów”,

3) dopuszcza się utrzymanie dostarczania gazu do odbiorców siecią rozdzielczą średniego lub niskiego ciśnienia.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się:

1) dopuszcza się utrzymanie przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń związanych z linią wysokich napięć 400 kV relacji Dobrzeń – Noszowice – Wielopole – Albrechcice,

2) dopuszcza się utrzymanie przebiegu i urządzeń linii elektroenergetycznych 20 kV i stacji transformatorowych 20/04 kV,

3) dopuszcza się możliwość rozbudowy systemu elektroenergetycznego oraz przebudowy sieci napowietrznych na kablowe.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

Rozdział 9.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 10. 1. W granicach obszaru objętego planem występują następujące złoża węgla kamiennego, podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) teren Nr 1, 3, 4 w całości położony jest w obszarze złoża węgla kamiennego „Marcel Ruch 1 Maja”,

2) teren Nr 2, 5 częściowo położony jest w obszarze złoża węgla kamiennego „Marcel Ruch 1 Maja” i w pozostałej części w obszarze złoża węgla kamiennego „Moszczenica”,

3) tereny Nr 17÷23 w całości położone są w obszarze złoża węgla kamiennego „Gołkowice”.

2. Teren Nr 6 oraz częściowo (zgodnie z rysunkami planu) tereny Nr 2 i 5 położone są w granicach obszaru i terenu górniczego „Jastrzębie I”.

3. W granicach obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 2 ustala się nakaz uwzględniania aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i realizacji nowych obiektów.

4. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

5. Na terenach o Nr 7, 11, 16 i 25 występują tereny zalewowe obejmujące tereny o następujących symbolach:

1) na terenie Nr 7:

a) w całości tereny o symbolach 7D4ZŁ/7, 7D3R/7, 7D9R/7, 7D5ZŁ/7, 7D6ZŁ/7,

b) częściowo tereny o symbolach 7D7R/7, 7D3KDZ/7,

2) na terenie Nr 11, częściowo teren o symbolu 11E2MN/11,

3) na terenie Nr 16 w całości tereny o symbolach 15E1U/16 i 15E1MU/16,

4) na terenie Nr 25 w całości teren o symbolu 24F1IT/25.

6. Na terenach o których mowa w ust. 5 na których w planie dopuszcza się zabudowę ustala się:

1) zakaz lokalizacji nowych podpiwniczonych budynków mieszkalnych,

2) możliwość rozbudowy budynków o funkcji usługowej pod warunkiem, że rozbudowa realizowana będzie bez podpiwniczenia.

Rozdział 10.
Przeznaczenia terenów i sposób ich zabudowy oraz zagospodarowania

§ 11. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy o symbolach MN dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności zabudowy,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe, o ile uciążliwość ich oddziaływania mieścić się będzie w granicach nieruchomości, na której są zlokalizowane,

b) budynki gospodarcze,

c) garaże dla samochodów osobowych,

d) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, miejsca parkingowe, chodniki,

e) ogrody, obiekty małej architektury,

f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,

b) warsztatów napraw i obsługi samochodów, stacji paliw,

c) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) z zastrzeżeniem lit. b dla budynków mieszkalnych nakaz stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°÷45°,

b) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych z dachami płaskimi, wyłącznie w sytuacji, gdy jedna z sąsiednich działek zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dachem płaskim, lub gdy sąsiednie działki nie są zabudowane,

c) dopuszcza się realizację dachów płaskich dla budynków gospodarczych, usługowych oraz garażowych,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,2,

h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,

i) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne i usługowe – 12,5 m,

- budowle – 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

j) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 400,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 24,0 m,

k) dla zabudowy zwartej i bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków w granicach własności działek nie przylegających do dróg publicznych,

l) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem wymogów odnoszących się do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 12. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolach MU dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – budynki mieszkaniowe, budynki mieszkaniowo-usługowe oraz budynki usługowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki o wyłącznej funkcji usługowej,

b) budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,

c) parkingi,

d) garaże, budynki gospodarcze,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów usługowych i produkcyjnych, których działalność jest zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) zabudowy zagrodowej,

c) stacji paliw,

d) baz, składów i magazynów niezwiązanych z prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,

e) zespoły garaży boksowych,

f) garaże i parkingi dla samochodów ciężarowych,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nakaz stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°÷45°,

b) dla nowych obiektów konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunkach planu,

c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,

d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 25%,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków – 12,5 m,

- budowli 15,0 m,

- obiektów małej architektury – 6,0 m,

i) możliwość realizacji zabudowy w formie zwartej pierzei wzdłuż ulic,

j) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 1200 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 36,0 m.

§ 13. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej o symbolach U dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego,

b) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,

c) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

e) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

f) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, chodniki,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej,

b) obiektów i urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) wszelkiego rodzaju użytkowania, których uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane,

d) składowisk odpadów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°÷45°,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 25%,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

e) minimalna intensywność zabudowy – 0,2,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

g) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle – 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

h) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 2000,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 36,0 m.

§ 14. Wyznacza się tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
o symbolach UC dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usług gastronomii, administracji, centra logistyczne,

b) obiekty magazynowo-składowe, stacje paliw i stacje obsługi samochodów,

c) parkingi dla samochodów jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne,

d) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, place, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,

b) obiektów i budynków produkcji rolniczej,

c) obiektów o funkcji usług oświaty, sportu i rekreacji,

d) wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, których uciążliwość oddziaływania może wykraczać poza granice działki budowlanej, na której są zlokalizowane,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nakaz stosowania dachów płaskich,

b) w ramach poszczególnych inwestycji ustala się konieczność realizacji budynków o podobnej przystającej do siebie architekturze, a zabudowa noworealizowana musi nawiązywać do cech architektury usługowej już istniejącej,

c) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,

d) minimalna intensywność zabudowy – 0,2,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków – 15,0 m,

- budowli – 30,0 m,

- obiekty i urządzenia małej architektury – 6,0 m,

i) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy 10 000 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 90,0 m.

§ 15. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych i usługowych o symbolach PU dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne i usługowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) bazy, składy, magazyny, hurtownie, centra logistyczne,

b) lokale mieszkalne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz możliwość zachowania istniejących budynków mieszkalnych,

c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, w tym stacje paliw,

d) urządzenia służące ochronie środowiska,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) dojazdy, place, parkingi, zieleń urządzona,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów o funkcji mieszkaniowej,

b) obiektów hodowli zwierząt,

c) obiektów usług oświaty,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nakaz stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°÷45°,

b) lokalizacja poszczególnych obiektów i urządzeń musi uwzględniać zasadę, że uciążliwość działalności prowadzonych w tych obiektach przez te urządzenia nie może wykraczać poza granice terenów o symbolach PU,

c) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,

d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków – 15,0 m,

- budowli – 30,0 m,

i) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 2000,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 36,0 m.

§ 16. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolach P dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, składy, magazyny,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty o funkcji usługowej i obsługi komunikacji kołowej,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, drogi, chodniki,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów o funkcji mieszkaniowej,

b) działalności produkcyjnej, której uciążliwość wykracza poza obrys terenów przeznaczonych w planie dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizacje dachów spadzistych lub płaskich,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych
20°÷45°,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkami planu,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,3,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki – 15,0 m,

- budowle – 30,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,

i) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 2000,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 60,0 m.

§ 17. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej o symbolach IT dla których ustala się:

1) przeznaczanie podstawowe - urządzenia i elementy infrastruktury technicznej

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) dojazd do nieruchomości i budynków,

b) miejsca parkingowe,

c) zieleń urządzona,

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą techniczną,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizacje dachów spadzistych lub płaskich,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – istniejący w dniu uchwalenia planu,

e) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 40%,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

h) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 120,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 24,0 m.

§ 18. Wyznacza się tereny ogrodów przydomowych o symbolach ZM dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - ogrody przydomowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia zieleni parkowej,

b) altany ogrodowe o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 12 m2,

c) oczka wodne, ścieżki spacerowe,

d) zachowanie i możliwość modernizacji i wymiany kubatury istniejących budynków,

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, garaży,

b) ogrzewanych szklarni i namiotów foliowych,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,1,

b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80 %,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 20%,

e) maksymalna wysokość zabudowy – 5,0 m,

f) gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 40,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 6,0 m.

§ 19. Wyznacza się tereny lasów o symbolach ZL dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe i spacerowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

§ 20. Wyznacza się tereny zalesień o symbolach ZR dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zalesienia i zakrzewienia,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) dojazdy do nieruchomości,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 21. Wyznacza się teren rolniczy o symbolu R dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) pola uprawne,

b) drogi polne,

c) łąki i pastwiska

d) sady i plantacje roślin,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) dojazdy do nieruchomości, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe i spacerowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną.

§ 22. Wyznacza się teren łąk i pastwisk o symbolu dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - łąki i pastwiska,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona i izolacyjna,

b) nieutwardzone dojazdy i nieutwardzone drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe i spacerowe,

c) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną,

3) zakaz:

a) zalesienia (poza pojedynczymi nasadzeniami drzew),

b) lokalizacji dróg o trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów.

§ 23. Wyznacza się teren wód powierzchniowych o symbolu WS dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne – urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód,

§ 24. Wyznacza się tereny komunikacji o symbolach KDA, KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW, DG dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - drogi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach nie kolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.

Rozdział 11.
Przepisy szczegółowe dla niektórych terenów

§ 25. 1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 na terenie o symbolu 2B1UC/2 dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych stanowiących dominanty przestrzenne pod warunkiem, że ich wysokość nie będzie przekraczała 30,0 m.

3. Na terenach o symbolach 2B1UC/2, 2B1UP/2÷2B3UP/2, 2B1U/2, 2B1ZR/2, 2B3ZR/2, 2B4ZR/2, 2B2KDP/2, 2B3KDP/2, 2B2KDL/2, 2B3KDW/2, 23D1PU/24, 23D1ZL/24 ustala się zakaz lokalizacji reklam skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady, w tym również świetlnych (w szczególności o zmiennej treści).

4. Na terenie o symbolu 15E1U/16 dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku z możliwością wykorzystania nowych pomieszczeń dla funkcji mieszkaniowej.

Rozdział 12.
Przepisy końcowe

§ 26. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach MN, MU, U – 30%,

2) tereny o symbolach UC, P, PU – 20%,

3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5%.

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Godowie.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik18.pdf


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik19.pdf


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik20.pdf


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik21.pdf


Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik22.pdf


Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik23.pdf


Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik24.pdf


Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik25.pdf


Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik26.pdf


Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu


Wszystkie uwagi złożone w procedurze sporządzania planu zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Godów.


Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr XLV/370/14
Rady Gminy Godów
z dnia 26 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Nakłady na wykup gruntów pod poszerzenie dróg publicznych (KDZ), budowę sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej kształtować się będą na poziomie ok. 852 tys. zł. Oprócz wyżej wymienionych wydatków, uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy (MN), terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU), terenów zabudowy usługowej (U) oraz terenów obiektów produkcyjnych i usługowych (PU) jeszcze niezabudowanych mogą wynieść ok. 673 tys. zł. rocznie, zwiększając tym samym dochody własne gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe