| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.186.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały XXXII/397/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały XXXII/397/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w części określonej w:

- § 6 ust. 1 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 385);

- § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 243, poz. 1069), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. Nr 225, poz. 1638)^ ;

- § 6 ust. 4 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 8a ust. 1 ustawy Prawo o miarach;

- § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 8k ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o miarach;

- § 8 pkt 5 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz.U. z 2013r. poz 672 z późn. zm.);

- § 8 pkt 6 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 15 ust. 2b oraz art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.);

- § 8 pkt 7 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym;

- § 8 pkt 8 Załącznika Nr 1 jako sprzecznej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z związku z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

- § 9 i § 10 Załącznika Nr 1 jako sprzecznych art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gmina Ożarowice na sesji w dniu 24 kwietnia 2014 roku ustaliła regulamin targowiska gminnego. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 5 maja 2014r. W toku badania legalności ww. uchwały, organ nadzoru stwierdził, że wskazane w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego przepisy stanowią przekroczenie upoważnienia ustawowego i w sposób istotny naruszają przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zawierający upoważnienie dla rady gminy do określenia w ramach zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej - regulaminu targowiska gminnego. Dodatkowo niektóre z zakwestionowanych unormowań stanowią również niedopuszczalne powtórzenie lub modyfikację przepisów obowiązującego prawa, co uznać należy za istotne naruszenie prawa.

W podstawie prawnej kwestionowanej uchwały Rada powołała m. in. przepis art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa". Zgodnie z przytoczonymi przepisami:

- do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy );

- na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy);

- zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Konstytucyjna zasada praworządności wyrażona w art. 7 Konstytucji RP wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i mieściła się w granicach prawa. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

W związku z powyższym za niezgodne z przepisem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, z związku z art. 7 Konstytucji organ nadzoru uznał następujące regulacje przedmiotowej uchwały:

- § 6 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały, w którym Rada postanowiła, że "Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży". Regulacja ta jest niezgodna z art. 12 ust. 2 ustawy o cenach, który reguluje kwestie uwidaczniania cen towarów. Ponadto, materię tą normuje także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2012r., Nr 99, poz. 894). Uregulowanie w uchwale rady gminy materii określonej w ustawie czy rozporządzeniu jest niedopuszczalne i stanowi istotne naruszenie prawa;

- § 6 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały, gdzie Rada Gminy Ożarowice zawarła zapisy dotyczące materii kompleksowo uregulowanej przepisami ustawy Prawo o miarach, odpowiednio w przepisach art. 6, art. 8a ust. 1 oraz art. 8k ust. 1 pkt 1 tej ustawy;

- § 8 pkt 5 Załącznika Nr 1 do uchwały. Postanowieniem tym Rada nałożyła na osoby prowadzące handel na targowisku obowiązek "(...)posiadania przy sobie dokumentu umożliwiajacego ustalenie tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów upoważniających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej(...)". Zdaniem organu nadzoru regulacja ta nie jest określeniem zasad i trybu korzystania z targowiska gminnego, lecz nieuprawnioną ingerencją Rady Gminy w sposób prowadzenia handlu. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej "Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa". A zatem Rada Gminy nie była uprawniona do przyjęcia takiego rozwiązania w regulaminie targowiska;

- § 8 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 1 do uchwały, w których Rada Gminy zawarła przepisy dotyczące opłaty targowej. W ocenie organu nadzoru umieszczając w regulaminie targowiska postanowienia dotyczące opłaty targowej Rada przekroczyła przyznane jej ustawą kompetencje w zakresie uregulowania aktem prawa miejscowego zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej. Regulacje w zakresie opłaty targowej powinny znaleźć się w odrębnej uchwale podejmowanej na podstawie art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie zaś w regulaminie targowiska gminnego. Organ nadzoru zauważa również, iż przyjmując zapis § 8 pkt 6 Załącznika Nr 1 do uchwały w brzmieniu: "Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do ponoszenia opłaty targowej" Rada Gminy naruszyła przepisy art. 15 ust. 2b oraz art. 16 ww. ustawy, które przewidują zwolnienia w tej opłacie;

- § 8 pkt 8 Załącznika Nr 1 uchwały, mocą którego Rada wprowadziła obowiązek naprawy szkód wyrządzonych na targowisku. Zamieszczanie takich zapisów w akcie prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady gminy, jest niedopuszczalne w sytuacji, gdy akty wyższego rzędu regulują te kwestie w sposób kompleksowy. Tu na uwagę zasługują w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego. Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r. (sygn. akt III SA/Wr 421/10, CBOSA): "Podkreślić należy, że zarówno Gmina, jak i poszczególni jej członkowie, korzystający z obiektu miejskiego, zobowiązani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa cywilnego. Nie budzi bowiem wątpliwości, że stosunki prawne pomiędzy zarządcą boiska, a osobą uprawnioną do korzystania z niego, mają charakter cywilnoprawny i podlegają regulacjom prawa cywilnego. Zbytecznym zatem jest regulowanie w drodze prawa miejscowego materii objętej przepisami hierarchicznie wyższymi". Tak więc w ramach kompetencji przyznanych Radzie nie mieści się kwestia regulacji odpowiedzialności karnej, administracyjnej czy też cywilnej za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu;

- § 9 załącznika Nr 1 do uchwały, w którym Rada postanowiła, iż "Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające niniejszego regulaminu oraz postanowień innych przepisów regulujacych prowadzenie handlu, mogą zostać usuniete z targowiska przez upoważnioną przez właściciela targowiska osobę przy pomocy odpowiednich służb porządkowych". W ocenie organu nadzoru powyższe postanowienia uchwały zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy. Rada na podstawie normy kompetencyjnej zawartej w tym przepisie zobowiązana była do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Tymczasem sposób redakcji tego zapisu uchwały, ze wzgledu na jego niekonkretność, nie pozwala na określenie na jego podstawie ani trybu ani zasad, na jakich odbywać się ma korzystanie z targowiska gminnego;

- zdaniem organu nadzoru norma kompetencyjna upoważniająca Radę do podjęcia przedmiotowej uchwały, czyli art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy nie daje również Radzie upoważnienia do regulacji, jaka została zawarta w § 10 załącznika Nr 1 do uchwały, którą należy uznać za przekroczenie delegacji ustawowej.

Reasumując, zakwestionowane wyżej przez organ nadzoru postanowienia uchwały tj. liczne powtórzenia ustaw powszechnie obowiazujących oraz przekroczenie delegacji ustawowej określonej przepisem art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, ze względu na wagę stwierdzonych naruszeń prawa uznać należy za istotne. Dlatego też stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/397/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego we wskazanych wyżej częściach staje się uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Ożarowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »