Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/365/2014 Rady Gminy Ciasna

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się przychody budżetowe              § 952 o kwotę                            198 000,00 zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść  załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLIV/335/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2014 r. w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się Wykaz planowanych do  udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XLIV/335/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2014, który otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2 738 560,28   zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie              -                            2 149 453,28 zł.

2) zaciąganych kredytów w kwocie              -                            89 107,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 930 387,28 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 191 827,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Zmienia się treść § 9 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku  Nr XLIV/335/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2014, który  otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie              2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie              2 001 025,28 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  -  w kwocie              725 848,12 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - w kwocie              913 233,60 zł.

§ 5.

Powyższych zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań  bieżących i inwestycyjnych  oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

Dochody 28 121 184,15

Wydatki 30 859 744,43

Przychody 5 930 387,28

Rozchody 3 191 827,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/365/2014
Rady Gminy Ciasna
z dnia 5 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/365/2014
Rady Gminy Ciasna
z dnia 5 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/365/2014
Rady Gminy Ciasna
z dnia 5 czerwca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/365/2014
Rady Gminy Ciasna
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdział


Treść

Kwota dotacji
/ w zł/


podmiotowej


przedmiotowej


celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej

310 000,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej

117 000,00

-

-

851

85154

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

2 400,00

801

80104

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

30 000,00

852

85203

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

4 800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych


Nazwa zadania

801

80104

Przedszkole  Niepubliczne
„Zaczarowany Ołówek”
Ciasna ul. Zjednoczenia 90

81 500,00

-

-

851

85154

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

45 400,00

852

85295

Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko -pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna

-

-

73 500,00

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

70 600,00

Ogółem

508 500,00

-

226 700,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe