Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXXII/1056/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Czeladź na temat Budżetu Obywatelskiego w Mieście Czeladź

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje

§ 1. 1. Wprowadzić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Czeladź na temat części wydatków z Budżetu Miasta.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej konsultacjami w sprawie "Budżetu Obywatelskiego".

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchyla się Uchwałę NR LXVI/986/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Czeladź na temat Budżetu Miasta Czeladź na rok 2015

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


Janusz Gątkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/1056/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 5 czerwca 2014 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA CZELADŹ NA TEMAT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE CZELADŹ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Tworzy się Budżet Obywatelski w Mieście Czeladź.

2. Poprzez Budżet Obywatelski rozumie się wydzieloną część środków budżetu Miasta Czeladź na kolejny rok budżetowy, o której wydatkowaniu w sposób wiążący w trakcie konsultacji społecznych decydują mieszkańcy miasta.

3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

4. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu następuje po uchwaleniu budżetu na kolejny rok budżetowy.

§ 2. Przyjmuje się, że począwszy od 2015 r. środki w ramach budżetu obywatelskiego będą wynosić 0,5 % dochodów własnych budżetu miasta Czeladź, ujętych w uchwale budżetowej według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego.

§ 3. 1. Miasto Czeladź podzielone zostało na 3 okręgi konsultacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad.

2. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego prowadzone są w Urzędzie Miasta Czeladź w godzinach pracy urzędu.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego okręgu i są zlokalizowane na terenach stanowiących własność Gminy Czeladź.

4. Kwota na projekty będzie proporcjonalna do ilości mieszkańców w danym okręgu konsultacyjnym.

5. Budżet Obywatelski Miasta Czeladź obejmuje następujące etapy:

1) Akcja informacyjno - edukacyjna

2) Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do realizacji

3) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miasta w Czeladzi

4) Głosowanie mieszkańców nad projektami

5) Ogłoszenie projektów rekomendowanych do realizacji

§ 4. Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego zostanie określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Rozdział 2.
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

§ 5. 1. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta Czeladź.

2. Zgłoszenie dokonuje się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 25 mieszkańców Miasta Czeladź.

4. Propozycję zadań zgłasza się przez okres nie krótszy niż 30 dni.

5. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej http://www.czeladz.pl

6. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Burmistrz Miasta poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta Czeladź, w "Echu Czeladzi", w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Czeladź

7. Formularz składa się (decyduje data wpływu) :

1) osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź w godzinach pracy Urzędu.

2) listownie na adres 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45 z dopiskiem budżet obywatelski.

3) mailowo czeladz@um.czeladz.pl z dopiskiem budżet obywatelski (dokument będzie stanowił skan oryginalnego formularza)

4) Termin zgłaszania propozycji oraz ich szczegółowe zasady określi w zarządzeniu Burmistrz Miasta.

§ 6. Na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania propozycji, Burmistrz Miasta udostępni do publicznej wiadomości:

1) mapę terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2) kwotę przeznaczoną na realizację Budżetu Obywatelskiego z podziałem na okręgi konsultacyjne.

Rozdział 3.
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 7. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji pod względem formalnym, rzeczowym i finansowym przez właściwą komórkę Urzędu Miasta wskazaną przez Burmistrza Miasta.

2. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że wniosek jest niepoprawnie wypełniony albo niekompletny, składający formularz zostanie niezwłocznie poinformowany o konieczności dokonania jego uzupełnień lub modyfikacji.

3. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji, składający formularz ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty.

4. Wniosek nie może być korygowany więcej niż 1 raz.

5. Weryfikacja winna być zakończona wydaniem opinii o uznaniu projektu za możliwy lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem.

6. Z weryfikacji propozycji projektów Burmistrz Miasta sporządza informację dla każdego z okręgów konsultacyjnych, udostępniając ją na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź oraz w punktach informacyjnych w ciągu 30 dni od dnia zakończenia składanie propozycji projektów. Lista projektów pod głosowanie w danym okręgu podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladź i w punktach informacyjnych.

7. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych okręgów konsultacyjnych, celem zaprezentowania dopuszczonych projektów do głosowania, odbędą się nie później niż 7 dni przed terminem głosowania.

Rozdział 4.
Głosowanie mieszkańców nad projektami

§ 8. 1. Głosowanie mieszkańców w poszczególnych okręgach konsultacyjnych na projekty z listy zarządza Burmistrz Miasta nie później niż 30 dni przed głosowaniem.

2. Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy Miasta Czeladź.

3. Głosowanie odbywa się osobiście w Urzędzie Miasta Czeladź w godzinach pracy Urzędu przez okres nie krótszy niż 5 dni roboczych.

4. Szczegółowe zasady głosowania określi w zarządzeniu Burmistrz Miasta.

Rozdział 5.
Obliczanie wyników

§ 9. 1. Wyniki oblicza i opracowuje, dla każdego okręgu konsultacyjnego, właściwa komórka Urzędu Miasta.

2. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są przeznaczone zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w danym okręgu konsultacyjnym, aż do wyczerpania puli środków przyznanych w danym okręgu.

3. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizacje kolejnego projektu na liście zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji okręgu.

4. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą ilość głosów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większa kwotą, o ile kwota ta nie przewyższa kwoty pozostałej przyznanej w danym okręgu.

5. W przypadku niewykorzystania środków finansowych w jakimkolwiek z okręgów, istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Burmistrza Miasta do okręgu o największej frekwencji w głosowaniu.

6. Z każdego z głosowań sporządza się protokół zawierający:

1) Liczbę oddanych głosów na poszczególne projekty,

2) Listę projektów rekomendowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kwotami.

7. Wyniki głosowania podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Echu Czeladzi, oraz punktach informacyjnych Urzędu Miasta Czeladź.

Rozdział 6.
Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 10. Lista projektów przyjętych do realizacji zostanie opublikowana po przyjęciu Budżetu Miasta Czeladź na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 11. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego mają charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach budżetowych.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe