Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/438/2014 Rady Gminy Lipie

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 poz. 594 z późn. zm) art 90 t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/310/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie" stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.

2) Uchwała nr XL/357/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/313/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie


Henryka Siejka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/438/2014
Rady Gminy Lipie
z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie

§ 1. Ustala się zasady i warunki przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów, których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.

§ 2. Stypendium może być przyznane:

1) uczniom szkoły podstawowej,

2) uczniom gimnazjów,

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

§ 3. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Lipie.

§ 4. Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane konto bankowe.

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz uczniowie klas maturalnych, którzy osiągnęli jednocześnie:

- wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego. tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,20 w szkole podstawowej i gimnazjum lub 5,00 w szkole ponadgimnazjalnej,

- wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- oraz minimum 85% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu kończącego gimnazjum (historia i WOS, j. polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy podstawa) lub matury kończącej szkołę ponadgimnazjalną na jednym poziomie rozszerzonym.

2. Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz za osiągnięcia sportowe uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są laureatami konkursów przedmiotowych lub zdobywcami minimum III miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

lub

2) posiadają wybitne osiągnięcia sportowe, tj.

- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych bądź w klasyfikacji drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim i mają zachowanie co najmniej dobre,

lub

- uczniowie, którzy na szczeblu powiatowym odnoszą sukcesy minimum 2 osiągnięcia w danym roku szkolnym, w tym: I,II, III miejsce w zawodach organizowanych przez SZS lub LZS i mają zachowanie co najmniej dobre,

§ 6. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie:

1. wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały

oraz

2. dokumentów poświadczających uzyskanie średniej ocen, oceny z zachowania oraz osiągnięć w nauce i sporcie, o których mowa w § 5.

3. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Lipiu do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia każdego roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w danym roku szkolnym.

4. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.

5. Wnioski do dyrektora szkoły mogą być składne przez:

1) wychowawcę klasy,

2) radę pedagogiczną,

2) radę rodziców,

4) trenera klubu sportowego,

5) rodziców.

§ 7. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Lipie w zależności od ilości środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.

2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 500 .

4. W przypadku spełniania przez ucznia kilku kryteriów, wysokość stypendium wynosi maksymalnie 700 zł.

5. W sytuacji dużej liczby wniosków spełniających kryteria, wysokość stypendiów zostanie obniżona procentowo.

§ 8. 1. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt Gminy Lipie w drodze zarządzenia powołuje Komisję.

2. Komisja składa się z 3 osób.

3. Komisja, opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kieruje się kryteriami,
o których mowa w § 5.

4. Posiedzenie Komisji będzie odbywać się raz w roku, jednak nie później niż do 30 września danego roku.

5. Przewodniczący komisji, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedstawia Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendium.

6. O przyznaniu stypendiów decyduje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9. Stypendia wraz z okazjonalnymi listami gratulacyjnymi będą wręczane w dniu uroczystości gminnych z okazji Święta Niepodległości.

§ 10. 1. Zastrzega się prawo podania listy stypendiów do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendiów.

§ 11. Uczniowie niepełnoletni odbierają stypendium w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/438/2014
Rady Gminy Lipie
z dnia 6 czerwca 2014 r.

..................................

(miejscowość, dnia)

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie

1) Dane osobowe ucznia

Nazwisko i imiona ucznia ....................................................................................................................

Imię ojca .................................................................. Imię matki ........................................................

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................

2) Adres zamieszkania ....................................................................................................................................

3) Informacja o szkole

Nazwa szkoły ....................................................................................................................................

W roku szkolnym...............................jest uczniem/uczennicą klasy...............................................................

4) Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:

a) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały:

- średnia ocen .......................................

- ocena z zachowania .......................................

- % maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kl. VI ..........................................................................

- % maksymalnej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego .....................................................................

- % maksymalnej liczby punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ................................

b) zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1 uchwały:

- nazwa konkursu/olimpiady ...................................................................................................................

- zdobyte miejsce .....................................................................................................................................

- szczebel konkursu/olimpiady ................................................................................................................

c) zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2 uchwały:

- nazwa zawodów sportowych .................................................................................................................

- zdobyte miejsce ....................................................................................................................................

5) Opinia Rady Pedagogicznej ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

........................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

...............................................................

(miejscowość, data)

……………………………………………..                                          …………………………………………

(podpis wnioskodawcy)                                                                                                  (podpis dyrektora)

7) Załączniki

a) .......................................................................................

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe