Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/439/2014 Rady Gminy Lipie

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie,
uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 Uchwały nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie otrzymuje brzmienie: 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Lipie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godz. 8.00 do 13.00.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lipie


Henryka Siejka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe