Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/LIII/2014 Rady Gminy Opatów

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 191/LI/2014 Rady Gminy Opatów dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr 191/LI/2014 Rady Gminy Opatów dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe