Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/418/2014 Rady Miasta Radzionków

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/378/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 855.228,32 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 855.228,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 855.228,32 zł, w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.000,00 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 798.228,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 9 zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta o kwotę 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 9, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/418/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 5 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/418/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 5 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/418/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 5 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/418/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 5 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta Radzionków na 2014 r. wprowadza się w związku z:

1) uzyskaniem wyższego dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa sali widowiskowej i zaplecza technicznego w Centrum Kultury „Karolinka””(74,21%) zgodnie z aneksem nr 2 do umowy zawartej z Województwem Śląskim. Zwiększa się dochody w 921,92114 § 6207 o 169.650,14 zł, § 6209 o 463.028,18 zł, wydatki w 921,92114 § 6057 o 169.650,14 zł, § 6059 (finansowane z budżetu państwa) o 463.028,18 zł oraz zmniejsza się wydatki w 921,92114 § 6059 o 632.678,32 zł (finansowane z budżetu gminy – wkład własny).

2) koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika obsługi w związku z przekazaniem majątku do administrowania Zakładowi Placówek Oświatowych (obiektów budowlanych położonych na terenie miasteczka ruchu rowerowego). Zwiększa się wydatki w 801, 80114 § 4110, 4120, 4170 o 7.300,00 zł.

3) zawarciem umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w ramach zadania: „Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych”. Zwiększa się wydatki w 925,92504 § 6059 o 5.403,05 zł.

4) niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2013 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Zwiększa się wydatki w 851,85153 § 4300 o 24.850,00 zł, 851,85154 § 4300 o 24.850,00 zł.

5) nabyciem do gminnego zasobu działek stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym "EKOPROD" sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 6A oraz przekazaniem z gminnego zasobu działek stanowiących własność Gminy. Zwiększa się dochody w 700,70005 § 0770 o 222.550,00 zł oraz wydatki w 700,70005 § 6060 o 214.767,00 zł.

6) podwyższeniem kapitału zakładowego spółki: Przychodni Lekarskiej „RAD-MED”. Zwiększa się wydatki w 851,85195 § 6010 o 138.579,00 zł.

7) uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii”. Zmniejsza się wydatki w 600,60016 § 6050 o 260.000,00 zł, zwiększa się wydatki w 900,90017 § 6210 o 260.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Larysza”.

8) utworzeniem ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Zwiększa się wydatki w 921,92195 § 6050 o 439.479,27 zł.

Ponadto dokonuje sie zmiany planu zakładu budżetowego. Zwiększa się przychody i koszty o 260.000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe