Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVII/207/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 19 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 6913), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXII/234/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 13 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 7 uchwały Nr XXVII/207/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 19 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 6913), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014roku.;

2) § 8 uchwały Nr XXVII/207/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 19 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 6913), który stanowi:

Po wejściu w życie niniejszej uchwały z końcem roku traci moc Uchwała Nr XLIII/369/2010 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej.;

3) § 2 uchwały Nr XXXII/234/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 13 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 2898), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/207/2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty targowej

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Określa się począwszy od roku 2014 wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Krzanowice przy sprzedaży :

1. Z ręki, kosza, innego naczynia, pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu, w wysokości 5,00 zł.

2. Ze straganu lub stołu, w wysokości 15,00 zł.

3. Z samochodu osobowego, ciężarowo-osobowego lub ciężarowego w wysokości 20,00 zł.

§ 2. Opłatę targową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach lub do rąk inkasenta. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą rozpoczącia sprzedaży

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów dla poszczególnych miejscowości:

1) dla Bojanowa - Sylwię Tumulka

2) dla Borucina - Aleksandrę Polak

3) dla Pietraszyna - Marię Strachota

4) dla Wojnowic - Gabrielę Niedzbała

5) [1]) dla Krzanowic pracowników Urzędu Miejskiego w Krzanowicach:

a) Elżbietę Pytel

b) Mariolę Czerniecką

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Uiszczenie opłaty targowej nie zwalnia od odpowiedzialności za naruszenie przepisów porządkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Zobowiązać Burmistrza do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie w sposób przyjęty na terenie gminy.

§ 7. [2]) (pominięty).

§ 8. [3]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXII/234/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 13 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2898), która weszła w życie z dniem 5 czerwca 2014 r.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[3]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe