Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4733), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.514.2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 9 listopada 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przepisów Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania;

2) uchwałą Nr XXIII.181.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 października 2012r. Nr XVIII/134/2012 w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 5 uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4733), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w czasie, której uchwała weszła w życie.;

2) § 5 uchwały Nr XXIII.181.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 października 2012r. Nr XVIII/134/2012 w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XVIII/ 134 /2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 13a § 1-3 w zw. z art.12 § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Krzanowic oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zgodnie z zarządzeniem Burmistrza NR III/303/11/13 Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Krzanowice na 6 ( sześć) stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzanowicach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach i w sołectwach Gminy Krzanowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 5. [1]) (pominięty).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 134 /2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 5 października 2012 r.

Podział Gminy Krzanowice na 6 ( sześć) stałych obwodów głosowania z uwzględnieniem ich granic, numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych[2])[3])

Numer Obwodu

Granica Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej

1

Bojanów

Przedszkole w Bojanowie

2

Borucin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie

3

Krzanowice

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach

4

Krzanowice

OSP Krzanowice

5

Pietraszyn

Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Pietraszynie

6

Wojnowice

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojnowicach


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.514.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie stwierdznia nieważności części przepisów Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4748), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2012 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII.181.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 października 2012r. Nr XVIII/134/2012 w sprawie podziału Gminy Krzanowice na stałe obwody głosowania, która weszła w życie z dniem 21 maja 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe