Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVII/240/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2005 r. Nr 129, poz. 3202), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 września 2005r. nr XXVII/240/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr XXVII/240/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2005 r. Nr 129, poz. 3202), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 3 uchwały Nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 września 2005r. nr XXVII/240/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/240/2005
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

(tekst jednolity)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr. 123, poz. 858 t.j. późn. zm.), Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 3. [1]) (pominięty).


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/240
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 16 września 2005 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa:

1) prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach, zwanego dalej ZGK, oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”,

2) minimalny poziom usług świadczonych przez ZGK w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

4) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

5) warunki przyłączenia do sieci,

6) techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

7) sposób dokonywania odbioru przez ZGK wykonanego przyłącza,

8) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

9) standardy obsługi odbiorców usług,

10) sposoby załatwiania reklamacji,

11) sposób wymiany informacji dotyczących działania i zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

12) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez ZGK

§ 2. 1. ZGK ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem w zakresie od 0,2 MPa do 0,5 MPa oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Do obowiązków ZGK należy w szczególności:

1) dostarczenie wody o należytej jakości odpowiadającej warunkom jakościowym określonym w obowiązujących przepisach,

2) odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

3) usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu,

4) zainstalowanie i utrzymania wodomierza głównego,

5) utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

6) wykonanie przykanaliku kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości, w momencie dokonania rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną,

7) wykonanie przyłącza domowej instalacji wodociągowej, na wniosek Odbiorcy.

3. W razie wystąpienia awarii na sieci oraz przyłączu ZGK jest obowiązany do jej niezwłocznego usunięcia.

§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy, niniejszego regulaminu i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez ZGK, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej,

2) wydzielenia oraz utrzymania w należytym stanie, a także zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz,

3) użykowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) nie odprowadzaniu do kanalizacji i urządzeń ZGK:

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli są one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

c) substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu,

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonki,

f) niezidentyfikowanych ścieków ze szpitali, obiektów służby zdrowia oraz zakładów weterynaryjnych,

g) innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Zakładu, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,

h) pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego powstałych w wyniku zawinionej przez odbiorcę usług jego utraty, nie zabezpieczenia go przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeniami mechanicznymi.

5) poinformowania ZGK o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków,

6) umożliwienia uprawnionym przedstawicielom ZGK wstępu w każdym czasie na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

7) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej, przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci,

8) powiadomienie ZGK o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci, zabrania się: podłączenia do wewnętrznej instalacji wodociągowej własnego zasilania w wodę np. z hydroforu,

9) nieprzemieszczania wodomierza, niezakłócania jego funkcjonowania, niezrywania plomb i osłon,

10) niedokonywanie zabudowy ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

11) zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,

12) niezwłocznego powiadamiania ZGK o wystąpieniu awarii instalacji i przyłączy mogących mieć wpływ na wskazania wodomierza głównego oraz inne urządzenia.

§ 4. Uprawnieni przedstawiciele ZGK mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego i dokonania odczytu ich wskazań.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. ZGK jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 6. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda, lub z którego mają być odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 7. 1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i sposobów kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Rozliczenie określa się na podstawie odczytu zainstalowanego wodomierza głównego w oparciu o obowiązującą w okresie rozliczeniowym taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 8. Zawarcie umowy o dostarczenie wody następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbioru prac budowlano-montażowych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 9. Treść umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu.

§ 10. W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez ZGK z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych.

4. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczonej wody x mnożnik 0,8.

5. W przypadku niesprawności wodomierze lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

6. W przypadku gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnych ilość ścieków zrzuconych do urządzeń ZGK zostanie ustalona w formie ryczałtu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 70).

7. ZGK na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego.

8. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiocę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

9. [2]) Odbiorca usług zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia ZGK o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza głównego, jego osłon, uszkodzenia, jego przemieszczeniu lub zaborze.

§ 12. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku.

2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 13. ZGK może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i warunkach określonych w ustawie.

§ 14. Za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe ZGK obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie. Ilość zużytej wody na cele przeciwpożarowe oraz ćwiczeń ustalana będzie na podstawie rejestrów pobranej wody z hydrantów, prowadzonych przez poszczególne OSP i przedkładanych kwartalnie do ZGK.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 15. Zakres budowy urządzeń wodociągowych

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci. Wykonane przyłącze stanowi własność tej osoby.

§ 16. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez ZGK zwanych dalej warunkami przyłączenia.

§ 17. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do ZGK wniosek o określenie warunków przyłączenia.

§ 18. Do wniosku, o którym mowa w § 17, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, zobowiązana jest załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 19. 1. ZGK określa warunki przyłączenia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej.

§ 20. 1. Po wykonaniu przyłącza inwestor zobowiązany jest do powiadomienia ZGK o gotowości do odbioru.

2. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele ZGK w obecności inwestora.

3. Potwierdzeniem odbioru jest protokół odbioru podpisany przez strony dokonujące odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub innych uchybień uniemożliwiających odbiór przedstawiciele ZGK ustalają z inwestorem nowy termin odbioru.

Rozdział 6.
Możliwość dostępu do uslug wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 21. 1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o usługach świadczonych przez ZGK.

2. ZGK zobowiązane jest do nieodpłatnego udostępniania tekstu niniejszego regulaminu każdemu zainteresowanemu.

3. Na wniosek zainteresowanego ZGK udzieli pisemnej informacji o warunkach dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 22. 1. ZGK obowiązany jest do udzielania informacji dotyczących występowania zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska, a w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia lub środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2 ZGK niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty (pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, powiadomienie sołtysów, burmistrza).

§ 23. ZGK zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 6 m-cy.

§ 24. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie ZGK, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownika ZGK.

3. ZGK zobowiązany jest do powiadamiania zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpływu.

§ 25. Na cele przeciwpożarowe uprawnione jednostki, w szczególności jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, korzystają z wody dostarczanej przez ZGK do sieci hydrantów ulicznych.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 26. Sankcje karne i sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem regulowane są przapisami prawa a w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 września 2005r. nr XXVII/240/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, która weszła w życie z dniem 27 sierpnia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe