Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 4), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 6 uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 4), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.07. 2013r..;

2) § 2 uchwały Nr XXV/194/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XIX/144/2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 t.j.) , uchwala się, co następuje:

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) baterii i akumulatorów,

b) przeterminowanych lekarstw, opakowań po lekarstwach,

c) tekstyliów,

d) mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z miejsc wskazanych przez odbiorcę odpadów.

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane)

b) selektywnie zbierane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne, w tym PET,

- makulaturę,

- odpady ulęgające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe,

- metale.

3) przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów,

4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej dwa razy w miesiącu,

5) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej raz na miesiąc;

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt.1 zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli ich przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Krzanowice realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;

7) opłata uiszczana Gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w pkt.6.

§ 2. [1]) Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2.

§ 3. [2]) (uchylony)

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczenia ich poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. [3]) (pominięty).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXV/194/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która weszła w życie z dniem 27 sierpnia 2013 r.

[2]) Przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe