Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260)

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1.

1. Nadać nazwę „Aleja Ks. Marcisza” drodze łączącej ul. Barwną z ul. Sierpową w Świerczyńcu.

2. Droga, o której mowa w ust. 1 stanowi drogę położoną na działkach nr 483/38 i 485/38 będących własnością Gminy Bojszowy. Usytuowanie drogi zgodnie z załączoną mapą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/209/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 16 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe