Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy, po  zaopiniowaniu przez  Oddział ZNP w Tychach

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez  Gminę Bojszowy udziela się obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3a – Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy.

§ 2.

1. Tygodniową obniżkę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko kierownicze – typ (rodzaj) placówki

Tygodniowa obniżka godzin

1.

- Dyrektor przedszkola
- Wicedyrektor przedszkola

22 godziny zajęć
5 godzin zajęć

2.

- Dyrektor SP Bojszowy
- Wicedyrektor SP Bojszowy
- Dyrektor GSP Świerczyniec
- Wicedyrektor GSP Świerczyniec
- Dyrektor SP Międzyrzecze
- Kierownik świetlicy szkolnej

17 godzin zajęć
12 godzin zajęć
15 godzin zajęć
10 godzin zajęć
15 godzin zajęć
8 godzin zajęć

3.

- Dyrektor Gminnego Gimnazjum
- Wicedyrektor Gminnego Gimnazjum

15 godzin zajęć
10 godzin zajęć

2. Ustalony w ustępie 1 wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie stanowiska.

§ 3.

Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu i szkołach mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym ½ wymiaru po obniżce.

§ 4.

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla:

Stanowisko

Obowiązkowy wymiar godzin.

Pedagog, logopeda, psycholog, doradca zawodowy

25

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 6.

Tracą moc:  Uchwała Rady Gminy Bojszowy:  Nr XV/81/2012 z dnia 29 maja 2012 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych wraz z późn. zm. tj. uchwała Nr XVII/95/2012 z dnia 10 września 2012 roku, Nr XIX/106/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku oraz uchwała Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe