Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/311/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chybie lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) , na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

uchwala:

§ 1. Określa się zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chybie lub jej jednostkom podległym oraz wskazuje organy do tego uprawnione, a także określa się warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

§ 2. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 3. 1. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, za które oprócz dłużnika głównego odpowiadają inne osoby, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ustawie, której mowa w § 2 dotyczą wszystkich dłużników.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o oświadczeniu - należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli Wójta Gminy, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny na wniosek dłużnika, można umorzyć w całości lub części, odroczyć terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność w całości lub części na raty.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności cywilnoprawnych, w oświadczeniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności cywilnoprawnych oraz odsetek naliczonych od dnia pierwotnego terminu zapłaty do dnia zapłaty w stosunku do pozostałej części należności.

3. Umorzenie należności głównej powoduje jednoczesne umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu należności uboczne.

4. Umorzenie należności może dotyczyć także samych należności ubocznych.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami.

6. Od należności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek.

7. Do umarzania należności cywilnoprawnych uprawniony jest:

1) Wójt Gminy, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 2.000,00 zł.

2) Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, jeżeli kwota należności przekracza jednorazowo 2.000,00 zł.

8. Do stosowania innych ulg niż określonych w ust.7 uprawniony jest Wójt Gminy.

9. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 7 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustalonymi na dzień dokonania umorzenia.

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o ulgi, o których mowa w § 4 jest:

1) złożenie przez dłużnika wniosku o udzielenie ulgi,

2) przedłożenie dokumentów określających sytuację materialną i dochodową, zgodnie z oświadczeniem o sytuacji majątkowej, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych powinien zawierać określenie należności pieniężnej, której dotyczy, wskazanie ulgi, o którą ubiega się dłużnik, informacje dotyczące wystąpienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi, opis aktualnej sytuacji finansowo-majątkowej oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających składany wniosek.

3. W przypadku, gdy złożony wniosek lub przedstawione dokumenty zawierają braki formalne lub są niewystarczające do udzielenia ulgi organ udzielający ulgę może wezwać dłużnika do ich uzupełnienia, w szczególności poprzez dołączenie innych dokumentów potwierdzających stan faktyczny opisany we wniosku. Nieuzupełnienie wniosku oraz nieprzedstawienie żądanych dokumentów przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku odmowy umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami udzielanie ulg odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Przy udzielaniu ulg przedsiębiorcom stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w szczególności art. 37 ( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, ze zm.).

3. Do wniosku o udzielenie ulgi przedsiębiorca załącza:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takie pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

4. Pomoc de minimis stanowią ulgi określone w art. 56 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz w § 4 ust.1 uchwały.

5. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVI/232/06 Rady Gminy Chybie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Chybie, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/311/2014
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 czerwca 2014 r.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

I. Dłużnik:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….

3. Adres zamieszkania………………………………………………………….….

4. Powierzchnia użytkowa lokalu ………………………………………………....

5. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ………………………………………....

6. Miejsce pracy ……………………………………………………………………

7. Wynagrodzenie średnie (renta/emerytura) netto za okres 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku) ……………………………………………………………………………...

8. Inne dochody ………………………………………………………………………

II Stan rodziny:

1. Współmałżonek imię i nazwisko ………………………………………………..

2. Miejsce pracy ………………………………………………………………..…..

3. Wynagrodzenie średnie (emerytura / renta) netto za okres ostatnich 3 – m-cy poprzedzających złożenie wniosku ………………………………………………………………..…..

4. Inne dochody ………………………………………………………………….….

5. Dzieci:

- imię i nazwisko ………………………………………………………………….…..

Nazwa szkoły / zakładu pracy ……………………………………………………..…

- imię i nazwisko ………………………………………………………………….…..

Nazwa szkoły / zakładu pracy ……………………………………………………..…

- imię i nazwisko ………………………………………………………………….…..

Nazwa szkoły / zakładu pracy ……………………………………………………..…

- imię i nazwisko ……………………………………………………………….……..

Nazwa szkoły / zakładu pracy ……………………………………………………..…

- imię i nazwisko ……………………………………………………………….……..

Nazwa szkoły / zakładu pracy ………………………………………………………..

III. Dochody:

1. Łączny dochód członków gospodarstwa domowego …………………………..….

2. Średni dochód na jednego członka rodziny ……………………………………….

IV. Załączniki:

- proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia ujętego w formularzu.

…………………… …………………………...

(data podpis)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe