Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/318/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 17 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, ze zm.) i art. 6j ust.2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.)

R a d a G m i n y  C h y b i e
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmieniu:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby.;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy czym stawka ta wynosi 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w budynku wielomieszkaniowym położonym na obszarze oznaczonym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oraz „tereny zabudowy usługowej”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe