Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/319/2014 Rady Gminy Chybie

z dnia 17 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Chybie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm ), w związku z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 142, z późn. zm )

Rada Gminy Chybie
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XX/165/08 Rady Gminy Chybie z dnia 16 września 2008 r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Chybie, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się całodobowy czas pracy:

a) placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych świadczących usługi hotelowe,

b) stacji benzynowych wraz z towarzyszącymi im placówkami handlu detalicznego, zakładami gastronomicznymi oraz usługowymi..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe